Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov v spoločnosti MoistureGuard, s.r.o.,

 

MoistureGuard, s.r.o., IČO 079 32 197, so sídlom Hradešínská 1768/22, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapísaná v obchodnom registri vedenom v Prahe, spisová značka C 310078, vedenom na Mestskom súde v Prahe (ďalej tiež "MoistureGuard" alebo "Správca"), v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len "Nariadenie"), týmto poskytuje svojim zákazníkom a ďalším dotknutým osobám (ako napr. zástupcovia alebo kontaktné osoby jej zákazníkov, používatelia jej služieb, záujemcovia o jej služby a tovar, návštevníci jej webových stránok, ako aj dodávatelia a iní obchodní partneri) informácie o zásadách, ktoré ako prevádzkovateľ osobných údajov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov dodržiava pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb, ku ktorému dochádza pri prevádzke jej závodu a súvisiacich činnostiach (ďalej len "Zásady").

 

Pojmy, ktoré nie sú výslovne definované v tejto politike alebo v iných dokumentoch uvedených v tejto politike, majú význam uvedený v nariadení.

 

 • Komunikácia so spoločnosťou MoistureGuard týkajúca sa ochrany údajov

 

 1. Spoločnosť MoistureGuard môžete v otázkach ochrany údajov kontaktovať prostredníctvom určeného úradníka pre ochranu údajov, a to buď
 1. písomne - zaslaním správy na adresu MoistureGuard alebo na e-mailovú adresu ____________
 2. osobne - po predchádzajúcej dohode v sídle spoločnosti MoistureGuard.
 1. Prípadne môžete použiť kontaktné údaje uvedené na webovej lokalite MoistureGuard.

 

 • Účely spracovania osobných údajov

 

 1. Spoločnosť MoistureGuard vždy spracúva osobné údaje na základe vopred stanoveného legitímneho účelu, ktorý je dotknutým osobám jasný.
 2. Na väčšinu účelov je možné spracúvať osobné údaje priamo na základe zmluvy, oprávneného záujmu spoločnosti MoistureGuard alebo na základe zákona, teda bez potreby získať súhlas dotknutej osoby, na iné účely len na základe súhlasu.
 3. Spoločnosť MoistureGuard spracúva osobné údaje na účely:
 1. plnenie zmlúv so zmluvnými partnermi,
 2. plnenie svojich zákonných povinností,
 3.  zabezpečenie ochrany jeho práv a právom chránených záujmov,
 4. priamy marketing,
 5. reklama a marketing.

 

 • Právny základ pre spracovanie osobných údajov
 • Prevažnú väčšinu spracúvania osobných údajov bude spoločnosť MoistureGuard vykonávať na tomto právnom základe:
 1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby,
 2. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na MoistureGuard vzťahuje a ktorá vyplýva z právneho predpisu,
 3. spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti MoistureGuard alebo tretej strany.
 1. V týchto prípadoch sa na spracovanie nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.
 2. Vo výnimočných prípadoch sa spracúvanie môže vykonávať na základe súhlasu dotknutej osoby. Spoločnosť MoistureGuard musí byť schopná takýto súhlas kedykoľvek preukázať. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
 3. Spoločnosť MoistureGuard sa pri spracúvaní osobných údajov riadi zásadou zákonnosti podľa Nariadenia, takže ak spracúva osobné údaje na základe iného právneho titulu, ako je vyššie uvedený, pôjde o titul vyplývajúci z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa.
 4. V prípade spracovania osobných údajov na účely oprávnených záujmov spoločnosti MoistureGuard alebo tretej strany pôjde spravidla o jeden z týchto záujmov:
 1. udržiavanie alebo prehlbovanie dobrých vzťahov so zákazníkmi alebo obchodnými partnermi vrátane riešenia ich požiadaviek, želaní alebo sťažností,
 2. priamy marketing,
 3. Ochrana priestorov a zamestnancov spoločnosti MoistureGuard pred bezpečnostnými rizikami,
 4. vedenie evidencie dlžníkov, vymáhanie pohľadávok a vybavovanie ďalších právnych agend súvisiacich s prevádzkou závodu MoistureGuard.
 1. MoistureGuard zasiela obchodné oznámenia v elektronickej forme v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v znení neskorších predpisov, a to najmä v režime priameho marketingu. Z týchto dôvodov je oprávnená tak urobiť aj bez súhlasu dotknutej osoby, avšak len do doby, kým dotknutá osoba nevyjadrí svoj súhlas. Spoločnosť MoistureGuard poskytne dotknutej osobe údajov v každom obchodnom oznámení jasnú a zreteľnú možnosť jednoducho a bezplatne odmietnuť použitie jej elektronického kontaktu na ďalšie obchodné oznámenia.

 

 

 • Kategórie spracúvaných osobných údajov
 • Na jednotlivé účely spracovania spracúva spoločnosť MoistureGuard najmä nasledujúce kategórie osobných údajov alebo niektoré z nich:
 1. identifikačné údaje,
 2. údaje o adrese vrátane adries na sociálnych sieťach,
 3. kontaktné údaje a údaje potrebné na komunikáciu (napr. heslá na komunikáciu),
 4. údaje o poskytovaných službách, ich využívaní a platobnom správaní alebo o zakúpenom tovare,
 5. prevádzkové údaje a špecifikácie senzorov alebo iných zariadení spojených s používaním služieb MoistureGuard a údaje poskytované zo zariadení v rámci používania služieb MoistureGuard (vrátane údajov o polohe),
 6. špecifikácie objektov, v ktorých sú umiestnené snímače,
 7. záznamy týkajúce sa prevádzky závodu MoistureGuard vrátane telefonických hovorov, záznamov z kamier atď.
 8. záznamy týkajúce sa zriadenia, používania alebo poskytovania služieb vrátane príslušnej dokumentácie, nahrávok telefonických hovorov,
 9. záznamy údajov zo senzorov (najmä vlhkosť, koncentrácia CO2 atď.);
 10. údaje súvisiace s používaním webovej stránky MoistureGuard,
 11. údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby.2. Rozsah spracúvaných údajov vždy závisí od účelu spracúvania, ale vždy sa riadi zásadou minimalizácie údajov podľa nariadenia.
 1. Spoločnosť MoistureGuard prevádzkuje svoju webovú stránku na adrese www.senzomatic.com. Na tejto webovej stránke sú umiestnené súbory cookie, ktoré však nespracúvajú osobné údaje používateľov webovej stránky, ale slúžia na to, aby bola webová stránka užívateľsky prívetivejšia a na analytické účely potrebné na jej zlepšenie alebo prispôsobenie potrebám návštevníkov. Na pohodlné používanie webovej stránky www.senzomatic.com sa v niektorých jej častiach používajú súbory cookie.
 2. Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré prehliadač ukladá na pevný disk počítača. Súbory cookie uľahčujú prehliadanie, pretože ukladajú predtým zobrazené stránky a tieto údaje opätovne používajú. Z týchto dôvodov nie je potrebné opakovane zadávať určité údaje na tej istej webovej stránke.
 3. Spoločnosť MoistureGuard používa súbory cookie na rozpoznanie každého používateľa a každej novej návštevy svojej stránky. Súbory cookie umožňujú spoločnostiam zhromažďovať informácie o používaní ich služieb a následne zlepšovať a prispôsobovať zavedené služby. Súbory cookie poskytujú informácie umožňujúce osobnú identifikáciu. Súbory cookie sa používajú na vytváranie štatistík týkajúcich sa používania webovej stránky www.senzomatic.com s cieľom neustále zlepšovať ponuku pre používateľov. Spoločnosť MoistureGuard nepoužíva technológie, ktoré spájajú informácie zozbierané prostredníctvom súborov cookie s osobnými údajmi o zákazníkovi s cieľom identifikovať zákazníka. Vo všeobecnosti možno webové stránky používať bez použitia súborov cookie, ale niektoré funkcie webových stránok www.senzomatic.com nemusia byť prístupné. Každý prehliadač môže byť nastavený tak, že súbory cookie nie sú povolené a/alebo prehliadač upozorní používateľa, keď sa súbory cookie odošlú.
 4. Spoločnosť MoistureGuard používa rôzne softvérové riešenia na optimalizáciu online služieb. Tieto riešenia nám umožňujú analyzovať používanie webových stránok a zhromažďovať cenné informácie o potrebách používateľov s cieľom neustále zlepšovať používateľskú skúsenosť a kvalitu online služieb. Za účelom vykonávania týchto analýz sa zaznamenávajú súhrnné, anonymné štatistické údaje. Tie pozostávajú z anonymných údajov o pripojení a kliknutí na odkaz, ktoré sa týkajú použitého prehliadača, počtu návštev/zobrazení stránky a štýlu prehliadania webovej stránky www.senzomatic.com príslušným používateľom. Pri zhromažďovaní a spracovaní údajov sa môže zobraziť aj skrátená IP adresa používateľa.
 5. Tieto údaje sa analyzujú najmä na tieto účely: a) počítanie počtu používateľov, b) monitorovanie častí webovej stránky, ktoré sú pre príslušného používateľa obzvlášť zaujímavé, c) analýza miesta pôvodu používateľa s cieľom optimalizovať poskytovanie služieb, d) prispôsobenie odporúčaní konkrétnym cieľovým skupinám používateľov.
 6. Tento postup zahŕňa používanie trvalých súborov cookie (pozri vyššie). Úpravou nastavení svojho prehliadača môže používateľ kedykoľvek zablokovať súbory cookie alebo rozhodnúť, že súbory cookie sa budú nastavovať len vtedy, ak to používateľ výslovne povolí. Používateľ môže tiež kedykoľvek zablokovať používanie svojich údajov vo všeobecnosti všetkými používanými nástrojmi, ak v príslušnom nástroji zvolí možnosť "odstrániť súbory cookie". Ak sa používateľ rozhodne použiť možnosť "vymazať súbory cookie", je možné, že už nebude dostávať konkrétne odporúčania. MoistureGuard použije IP adresu používateľa v prípade technickej prevádzky webovej stránky www.senzomatic.com.
 7. Okrem toho spoločnosť MoistureGuard ukladá IP adresu používateľa predovšetkým z bezpečnostných dôvodov, aby zabezpečila stabilitu a spoľahlivosť používaných IT systémov a aby zabránila zneužitiu svojej webovej stránky www.senzomatic.com alebo ju monitorovala.
 8. Uzatvorením zmluvy so spoločnosťou MoistureGuard alebo dokonca registráciou či zadaním objednávky u spoločnosti MoistureGuard používateľ súhlasí s ukladaním súborov cookie na svojom koncovom zariadení a s vyššie opísaným používaním IP adresy.

 

 • Kategórie príjemcov osobných údajov 1
 1. Spracúvanie osobných údajov môže zahŕňať sprístupnenie osobných údajov iným subjektom, tzv. príjemcom. Ide buď o (i) subjekty, ktoré sa priamo podieľajú na niektorej činnosti čiastkového spracovania, tzv. sprostredkovatelia, alebo (ii) subjekty, ktoré môžu mať prístup k údajom ad hoc v dôsledku poskytovania špecializovaných služieb spoločnosťou MoistureGuard (napr. právni poradcovia, IT špecialisti atď.), ktorých primárnym obsahom nie je spracovanie údajov.
 2. Všetci príjemcovia sa vyberajú zodpovedne na základe záruk, ktoré poskytujú v súvislosti s bezpečnosťou údajov prostredníctvom prijatých technických a organizačných opatrení.
 3. Spracovatelia vykonávajú činnosti spracovania osobných údajov najmä na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.
 4. Spoločnosť MoistureGuard môže poskytnúť osobné údaje vo vyššie uvedenom zmysle nasledujúcim kategóriám príjemcov:
 1. poskytovateľov cloudových služieb (v rámci používania technológií súvisiacich s poskytovanými službami),
 2. subjekty zabezpečujúce inštaláciu, údržbu a servis senzorov a iných zariadení (sieť spolupracujúcich inštalačných partnerov),
 3. poskytovateľom poštových a elektronických komunikačných služieb (v rámci bežnej komunikácie),
 4. poskytovateľov služieb priameho marketingu (hromadné zásielky),
 5. bankám (v kontexte platobných dohôd),
 6. poskytovateľov reklamných služieb (na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa),
 7. správcovia informačných systémov (v súvislosti s údržbou, podporou a rozvojom používaných IS),
 8. právni a iní odborní poradcovia a zástupcovia (na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa),
 9. certifikačný orgán (ako súčasť auditu ISO)
 10. poskytovateľov archivačných a skartačných služieb (s cieľom zabezpečiť dodržiavanie predpísaných lehôt),
 11. orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom verejnej moci (pri plnení ich zákonných povinností), o. súdom a exekútorom (v súvislosti s pohľadávkami),
 1. Všetky osoby, ktoré spoločnosť MoistureGuard zapojila do spracovania osobných údajov, budú spĺňať požiadavky stanovené v nariadení. Všetci zamestnanci spoločnosti MoistureGuard sú povinní dodržiavať pokyny na spracúvanie a zachovávať dôvernosť osobných údajov, ktoré spracúvajú v rámci svojej práce.
 2. Ak je spoločnosť MoistureGuard sama v pozícii spracovateľa, nezapojí do spracovania žiadneho iného spracovateľa bez predchádzajúceho osobitného alebo všeobecného písomného súhlasu príslušného prevádzkovateľa údajov. Na ďalšieho sprostredkovateľa sa vždy zmluvne vzťahujú rovnaké povinnosti v oblasti ochrany údajov, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť MoistureGuard ako na sprostredkovateľa.

 

 • Prenos osobných údajov príjemcovi v tretej krajine

Prenos osobných údajov príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť na základe pokynu zákazníka, ktorý je správcom údajov.

 

 • Doba uchovávania osobných údajov
 1. Osobné údaje sa uchovávajú v súlade so zásadou obmedzenia uchovávania podľa Nariadenia, t. j. len počas obdobia nevyhnutného na účely, na ktoré sa spracúvajú.
 2. Po uplynutí doby uchovávania sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.
 3. Pre každý účel spracúvania sú stanovené osobitné kritériá na určenie doby uchovávania osobných údajov, z čoho vyplývajú tieto doby:
 1. osobné údaje týkajúce sa zákazníkov, ktorí splnili všetky svoje záväzky voči spoločnosti MoistureGuard, sa uchovávajú 3 roky odo dňa ukončenia poslednej zmluvy zákazníka so spoločnosťou MoistureGuard (ak zákon nevyžaduje inak); v ostatných prípadoch 3 roky odo dňa splnenia posledného zo záväzkov zákazníka voči spoločnosti MoistureGuard (ak zákon nevyžaduje inak); osobné údaje týkajúce sa potenciálnych zákazníkov služieb spoločnosti MoistureGuard, ak nebola uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb, sa osobné údaje potenciálneho zákazníka uchovávajú 1 rok od ukončenia rokovaní o uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb,
 2. pri plnení zmlúv so zmluvnými partnermi sa osobné údaje týkajúce sa zmluvných partnerov uchovávajú po dobu 3 rokov od ukončenia príslušnej zmluvy; v prípade sporných práv vyplývajúcich zo zmluvy sa osobné údaje uchovávajú po dobu nevyhnutnú na riadne vedenie sporu a vyriešenie sporných práv;
 3. na účely plnenia zákonných povinností sa údaje uchovávajú počas obdobia stanoveného zákonom,
 4. na zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov spoločnosti MoistureGuard sa osobné údaje dotknutej osoby uchovávajú po dobu nevyhnutnú na ochranu príslušných práv a právom chránených záujmov (napr. záznamy o dlžníkoch sa uchovávajú po dobu trvania dlhov atď.),
 5. v prípade priameho marketingu sa osobné údaje zákazníkov uchovávajú počas trvania zákonného oprávnenia na používanie príslušných údajov alebo počas trvania súhlasu,
 6. na účely reklamy sa osobné údaje dotknutých subjektov uchovávajú po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia zmluvy o ich použití; v prípade existencie sporných práv vyplývajúcich z takejto zmluvy sa osobné údaje uchovávajú po dobu nevyhnutnú na riadne vedenie sporu a vyriešenie sporných práv.

 

 • Práva dotknutej osoby

 

 1. Nariadenie poskytuje dotknutým osobám určité práva v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov. Medzi najdôležitejšie patria:
 1. Právo na prístup k osobným údajom

                                                     i.     Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa predovšetkým právo získať od spoločnosti MoistureGuard potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak áno, právo získať prístup k takýmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: i) o účeloch spracúvania, ii) o kategóriách dotknutých osobných údajov, (iii) o príjemcovi alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, iv) o plánovanej dobe uchovávania osobných údajov, v) o existencii práva požiadať prevádzkovateľa o opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo o obmedzenie alebo namietanie proti spracúvaniu, (vi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, vii) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ sa nezískajú od dotknutej osoby, viii) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, a v takýchto prípadoch ďalšie zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj o význame a predvídateľných dôsledkoch takéhoto spracúvania, ix) primerané záruky v prípade prenosu do tretej krajiny, x) právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov za predpokladu, že nebudú nepriaznivo ovplyvnené práva a slobody iných osôb.

                                                    ii.     V prípade opakovaných žiadostí o kópie údajov je spoločnosť MoistureGuard oprávnená účtovať primeraný poplatok.

                                                   iii.      Ak dotknutá osoba požiada o sprístupnenie informácií v elektronickej forme, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej forme.

 1. Právo na opravu nepresných osobných údajov

                                                     i.     Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť MoistureGuard bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

                                                    ii.     Dotknutá osoba má právo, s prihliadnutím na účely spracovania, na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

 1. Právo na vymazanie

                                                     i.     Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov uvedených v článku 17 Nariadenia a MoistureGuard ich vymaže bez zbytočného odkladu, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné z jedného z dôvodov uvedených v Nariadení.

                                                    ii.     Ak osobné údaje, ktoré sa majú vymazať, prevádzkovateľ zverejnil, prijme primerané opatrenia, pričom zohľadní dostupnú technológiu a náklady na vykonanie vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú tieto osobné údaje, že dotknutá osoba o to žiada.

 1. Právo na obmedzenie spracovania

                                                     i.     Dotknutá osoba má právo požiadať MoistureGuard o obmedzenie spracovania jej osobných údajov v ktoromkoľvek z prípadov uvedených v článku 18 nariadenia.

                                                    ii.      Ak je spracúvanie obmedzené, spoločnosť MoistureGuard môže spracúvať príslušné osobné údaje len za podmienok stanovených v nariadení.

 1. Oznamovacia povinnosť týkajúca sa opravy alebo vymazania osobných údajov alebo obmedzenia spracovania

                                                     i.     Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť MoistureGuard oznámila jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, akúkoľvek opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania vykonané v súlade s nariadením, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie.

                                                    ii.     Spoločnosť MoistureGuard na požiadanie informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch.

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov

                                                     i.     V prípadoch uvedených v článku 20 nariadenia má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti MoistureGuard, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu spoločnosť MoistureGuard bránila.

                                                    ii.     Ak je to technicky možné, dotknutá osoba môže požiadať, aby spoločnosť MoistureGuard zaslala údaje priamo inému prevádzkovateľovi.

                                                   iii.     Výkon tohto práva nesmie mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.

 1. Právo vzniesť námietku

                                                     i.     Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely plnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je poverená, alebo na základe oprávneného záujmu spoločnosti MoistureGuard, vrátane profilovania na základe príslušných ustanovení upravujúcich takéto spracúvanie.

                                                    ii.      Okrem toho má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely priameho marketingu, ktoré zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

                                                     i.     Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania.

                                                    ii.     Spoločnosť MoistureGuard vyhlasuje, že nevykonáva žiadne automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského úsudku s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.

 1. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie musí byť vykonané výslovným, zrozumiteľným a konkrétnym prejavom vôle.

 1. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

                                                     i.     Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov porušuje nariadenie.

                                                    ii.     Dozorným orgánom v Českej republike je Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

 

 • Povaha žiadosti spoločnosti MoistureGuard o osobné údaje

 

 1. Poskytnutie osobných údajov na spracovanie na základe súhlasu dotknutej osoby je dobrovoľné. Neposkytnutie súhlasu nemá pre dotknutú osobu žiadne dôsledky.
 2. Poskytnutie osobných údajov v prípadoch, keď je ich spracovanie nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy, je podmienkou pre uzavretie a plnenie zmluvy o poskytovaní bezpečnostných alebo iných služieb medzi spoločnosťou MoistureGuard a zákazníkom.
 3. Neposkytnutie údajov alebo žiadosť o ich vymazanie môže mať za následok obmedzenie alebo sťaženie poskytovania služieb.
 4. Poskytnutie osobných údajov je povinné v prípadoch, keď spracovanie osobných údajov priamo vyžaduje zákon. Neposkytnutie údajov môže mať pre dotknutú osobu negatívne dôsledky.

 

 • Spôsob spracovania osobných údajov

Spoločnosť MoistureGuard spracúva osobné údaje prevažne automatizovanými prostriedkami a v menšej miere inými prostriedkami.

Cookies
V spoločnosti SENZOMATIC používame súbory cookie a ďalšie technológie na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti našej stránky, na monitorovanie jej výkonu a na poskytovanie personalizovaného nakupovania a cielenej reklamy. Na tento účel zhromažďujeme informácie o používateľoch, ich správaní a zariadeniach. Kliknutím na vyššie uvedené "Súhlasím" súhlasíte s tým, aby sme tieto informácie zdieľali s tretími stranami, napríklad s našimi obchodnými partnermi.