Zásady spracovania osobných údajov

VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI

Moistureguard s.r.o. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana vašich osobných údajov je našou najvyššou prioritou. V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov na www.senzomatic.com a prostredníctvom našich ďalších produktov a služieb by sme vás preto chceli informovať o nasledujúcich skutočnostiach:               

 1. Všeobecné informácie
 1. Spoločnosť zodpovedná za spracovanie údajov je MoistureGuard s.r.o. ("My"), zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 310078. Spoločnosť MoistureGuard poskytuje nepretržité monitorovanie vlhkosti, úniku vody a ďalších informácií prostredníctvom zberu a analýzy údajov ("Naše služby"). Pokiaľ ide o bezpečnosť údajov, prijímame primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú u Nás v bezpečí.                
 1. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ("GDPR") a českými zákonmi o ochrane osobných údajov. Nasledujúce vyhlásenie o ochrane osobných údajov vás informuje o tom, ako, v akom rozsahu a na aký účel sa vaše údaje spracúvajú. Informuje vás tiež o type a dobe uchovávania údajov a o vašich právach v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Osobné údaje sú akékoľvek údaje alebo informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Vaše údaje spracúvame v súlade so zásadami zákonnosti, dobrej viery, transparentnosti, presnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie údajov, obmedzenia doby uchovávania, integrity a dôvernosti.                                                                                            
 2. Pozorne si prečítajte toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Naše kontaktné údaje nájdete v časti 10.  
 3. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na naše služby a webovú lokalitu www.senzomatic.com (ďalej len "webová lokalita"). V prípade, že ste prostredníctvom odkazov na našej webovej lokalite presmerovaní na iné webové lokality, žiadame vás, aby ste sa tam informovali o príslušnom spracovaní vašich osobných údajov.       
 4. Vaše údaje nám môžete poskytnúť viacerými spôsobmi, najmä návštevou našej webovej stránky, vyplnením kontaktných formulárov počas rokovaní o zmluve alebo - s vaším súhlasom - našimi zmluvnými partnermi.                                      
 5. Spracúvame vaše osobné údaje, ktoré môžu patriť okrem iného do týchto kategórií údajov:       
 • názov spoločnosti,
 • dátum narodenia,
 • kontaktná osoba,
 • adresu sídla a ďalšie údaje o adrese,
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa atď.),   
 • údaje o objednávkach a zmluvách, 
 • podrobnosti o používaní a platení,
 • TIN,
 • otázky zákazníckeho servisu
 • údaje o bankovom účte.    

Rozsah spracúvania údajov sa môže líšiť v závislosti od prípadu použitia (webová stránka, uzatvorenie zmluvy).       

 1. Okrem toho sa na účely používania našich služieb a produktov spracúvajú tieto údaje:      
 • prevádzkové údaje a špecifikácie snímačov, ktoré sa majú nainštalovať alebo ktoré už boli nainštalované, a iných zariadení súvisiacich s používaním alebo využívaním našich služieb, ako aj údaje poskytované zariadeniami počas používania vrátane údajov o vašej polohe,      
 • Špecifikácia objektov, v ktorých sú nainštalované snímače,       
 • Záznamy údajov súvisiace s prevádzkou našich služieb vrátane telefonickej, e-mailovej alebo multimediálnej prevádzky,          
 • Záznamy údajov zo senzorov, najmä vlhkosti a koncentrácie CO2.        
 • Účel spracovania údajov
 • Osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, spracúvame na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas) a článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy) a na tieto účely:       
 • plánovanie, príprava a realizácia našich služieb, informácie o našej ponuke služieb,        
 • príprava, uzavretie, plnenie alebo ukončenie zmluvy s nami,    
 • informácie o našich službách na našej webovej stránke, najmä o aktuálnej ponuke služieb na základe kontaktov od záujemcov,          
 • reklamné, marketingové a priame marketingové účely,      
 • vybavovanie vašich otázok alebo podpory pri používaní našich služieb alebo webovej stránky,        
 • informácie od poskytovateľov služieb tretích strán pri poskytovaní našich služieb,        
 • ukladanie a spracovanie údajov na interné štatistické účely,     
 • na plnenie daňových a zákonných povinností alebo na účtovné účely alebo na vymáhanie pohľadávok alebo na vykonanie úradných príkazov, a to aj v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR (zákonná povinnosť) alebo článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov); alebo    
 • ak je spracovanie inak nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej strany.              
 • Naše právo na spracovanie vašich údajov zostáva v platnosti počas trvania zmluvného vzťahu s vami a spracovanie je odôvodnené plnením zmluvy. Po ukončení zmluvy získavate právo požadovať vymazanie vašich údajov, pokiaľ tým neporušujeme naše zákonné alebo iné povinnosti.                           
 • UCHOVÁVANIE DÁT a bezpečnosť údajov 
 1. Súbory cookie ukladáme s cieľom uľahčiť prihlásenie a následné spracovanie zmluvy. Okrem toho sa na účely overenia ukladajú IP adresy odosielateľa formulára. Na účely spracovania zmluvy ukladáme aj tieto údaje: meno, adresu, prípadne akademické tituly, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Údaje, ktoré poskytujete, sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy, pretože bez nich s vami nemožno uzavrieť zmluvu. Údaje sa neposkytujú tretím stranám s výnimkou údajov na účely plnenia zákonných alebo iných verejných povinností, napríklad nášmu daňovému poradcovi na účely plnenia našich daňových povinností.                                                            
 2. Ak dôjde k uzavretiu zmluvy, všetky údaje zo zmluvného vzťahu sa budú uchovávať až po uplynutí doby uchovávania vyžadovanej daňovými predpismi (7 rokov). Údaje o mene a adrese sa však v každom prípade uchovávajú tri roky. Spracovanie údajov sa vykonáva na základe právnych ustanovení článku 6 ods. 1 písm. a) (súhlas) a/alebo b) (nevyhnutné na plnenie zmluvy) nariadenia GDPR. Po uplynutí tohto obdobia budú vaše údaje buď anonymizované, alebo vymazané.          
 3. Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na našej webovej stránke alebo e-mailom, údaje, ktoré nám poskytnete (meno, kontaktné údaje, osobný text atď.), budú uložené na účely spracovania vašej otázky a prípadných ďalších otázok. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám bez vášho súhlasu.          
 4. Na iné účely (reklama, vymáhanie pohľadávok, plnenie po uzavretí zmluvy, iné kontakty) sa vaše údaje uchovávajú tri roky alebo aspoň tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie našich cieľov alebo na splnenie našich zákonných povinností.                                         
 5. Prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracovania údajov a na spracovanie osobných údajov tak, aby boli chránené pred prístupom neoprávnených tretích strán. Naša IT infraštruktúra spĺňa aktuálne bezpečnostné požiadavky a je pravidelne kontrolovaná.           
 1. Cookies
 1. Naša webová stránka používa súbory cookie na optimalizáciu našej webovej stránky. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení.                                             Súbory cookie sú neškodné. Niektoré z nich sa vymažú zatvorením prehliadača, zatiaľ čo iné zostanú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým sa ich nerozhodnete vymazať. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve. Ukladáme tiež nastavenia, ktoré môžu byť potrebné na to, aby naša webová lokalita pri vašej ďalšej návšteve plne fungovala.                   
 2. Na tento účel sa váš súhlas získava pri prvej návšteve našej webovej lokality, čo znamená, že takýto súbor cookie sa uloží do vášho prehliadača, ak s tým súhlasíte.                       
 3. Ukladanie súborov cookie môžete zablokovať aktivovaním nastavenia "Blokovať súbory cookie" v nastaveniach prehliadača. Chceli by sme vás upozorniť, že vypnutie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.                
 4. Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a spracovávala údaje vygenerované súborom cookie a súvisiace s používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy). Ak to chcete urobiť, nainštalujte si do prehliadača nasledujúci doplnok: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.. Táto webová lokalita používa službu Google Analytics s rozšírením "anonymiseIP ()". To znamená, že IP adresy sa spracúvajú len v skrátenej podobe. Tým sa vylučuje možnosť priamych osobných odkazov.     
 1. Webová analýza
 1. Naše webové stránky používajú softvérové riešenia na optimalizáciu našich online služieb. Údaje zhromaždené pri používaní tohto softvéru zahŕňajú napríklad kliknutia na odkazy alebo tlačidlá, ako aj anonymné údaje o pripojení a vašu skrátenú IP adresu.                     
 2. Tieto údaje zhromažďujeme na účely analýzy počtu návštevníkov, rôznych oblastí našej webovej stránky (najmä ponuky služieb), ako aj miesta pôvodu používateľov a úprav špecifických pre cieľovú skupinu. Vaša IP adresa sa ukladá s vaším súhlasom, aby sa zabezpečila stabilita a spoľahlivosť používaných IT systémov.         
 3. Používame tieto služby webovej analýzy:

Google Analytics: táto služba používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej webovej stránky. Takto získané informácie nám pomáhajú zlepšovať naše webové stránky a zvyšovať ich použiteľnosť pre našich používateľov. Takto získané informácie sa prenášajú na servery poskytovateľa v USA a tam sa ukladajú. Ak je však na tejto webovej lokalite aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude najprv skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a skráti sa tam. Spoločnosť Google používa tieto informácie v našom mene na analýzu vášho používania našej webovej lokality, na zostavovanie správ a poskytovanie ďalších služieb. Vaša IP adresa sa nebude spájať s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Primeraná úroveň ochrany vychádza z rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti podľa článku 45 GDPR.    

                                                                                                    

 1. Webové písma a webmaster
 1. Na našich webových stránkach sa môžu používať webové písma Google. Tieto písma poskytuje bezplatne spoločnosť Google, Inc. Na ich použitie nemusíte nič robiť - písma sa jednoducho získavajú z domén fonts.gstatic.com a fonts.googleapis.com spoločnosti Google. Používanie webových písiem Google nám uľahčuje udržiavanie prístupnosti (a rýchlosti) a kvality našich webových stránok. Časť spracovania údajov na tieto účely prebieha v USA, kde sa vaše údaje (žiadosť o požadované súbory CSS) uchovávajú jeden deň. S vaším súhlasom používame webové písma Google len v rozsahu, ktorý je odôvodnený našimi oprávnenými záujmami v zmysle nariadenia GDPR. Na našich webových stránkach sa môže používať aj služba Google Webmaster (Search Console).
 2. Za Európu zodpovedá spoločnosť Google Ireland Ltd. so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na tomto odkaze https://policies.google.com/privacy?hl=de
 1. 7.           Newsletter
 1. V budúcnosti zvažujeme zavedenie služby zasielania noviniek. Potom sa budete môcť prihlásiť na odber noviniek prostredníctvom našej webovej stránky. Na tento účel potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte so zasielaním informačného bulletinu, kým svoj súhlas neodvoláte. Ak nám svoj súhlas neudelíte, nebudeme vám môcť zasielať žiadne informácie v rámci newslettera.                  
 2. Kategória zasielania informačných bulletinov nezahŕňa e-maily, ktoré zasielame na účely spracovania a plnenia zmlúv s vami ("transakčné e-maily"), vybavovania vašich otázok alebo plnenia vašich individuálnych želaní alebo záujmov.        
 3. Zasielanie noviniek môžete kedykoľvek zrušiť. Svoje želanie zrušiť odber noviniek môžete vyjadriť rôznymi spôsobmi: e-mailom na adresu info@senzomatic.com alebo jednoducho kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa z odberu" v päte každého newslettera (tento odkaz však môže mať iný názov). Bezprostredne po odhlásení z odberu vymažeme vaše údaje v súvislosti s newsletterom. Toto zrušenie nemá vplyv na zákonnosť spracovania vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo pred tým, ako sme spracovali vaše odhlásenie z odberu.                    
 1. Spracovatelia a tretie strany 
 1. Vaše osobné údaje môžu byť prenesené a spracované aj inými osobami ("sprostredkovateľmi" v zmysle článku 28 GDPR) pri začatí zmluvných rokovaní, uzatvorení alebo plnení zmluvy. Osobné údaje budú prenesené len vtedy, ak je to nevyhnutné na úspešné začatie zmluvných rokovaní a uzatvorenie alebo plnenie vašej zmluvy. Rovnako sa tento nevyhnutný prenos uskutoční len v nevyhnutnom rozsahu.        
 2. Súhlasom s týmito zásadami ochrany osobných údajov tiež súhlasíte s tým, že vaše údaje môžeme odovzdať spracovateľom, ak je to potrebné na úspešné začatie zmluvných rokovaní a uzavretie alebo plnenie zmluvy.      
 3. Pre našich spracovateľov je rovnako ako pre nás prioritou, aby boli zavedené vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečia, že spracúvanie bude prebiehať v súlade s požiadavkami GDPR, a tým zaručia ochranu vašich práv.                                   
 4. Naši spracovatelia môžu patriť do nasledujúcich kategórií:     
 • poskytovateľov cloudových služieb, 
 • spoločnosti, ktoré v našom mene iniciujú alebo uzatvárajú vašu zmluvu s nami,    
 • spoločnosti, ktoré pre nás inštalujú alebo udržiavajú naše senzory, poskytujú ďalšie služby a vybavujú vaše požiadavky,           
 • poskytovateľov komunikačných služieb, najmä elektronických komunikačných služieb (pozri tiež bod 7.),   
 • správcovia IT systémov,
 • poskytovateľom špecializovaných poradenských služieb (napr. právneho alebo daňového poradenstva) a orgánom v rozsahu vyžadovanom zákonom vrátane trestného stíhania a vymáhania pohľadávok.           
 • Na spracovanie vašich osobných údajov využívame cloudové služby spoločnosti Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Nemecko (https://www.hetzner.com/unternehmen/ueber-uns). Uzatvorením zmluvy s nami súhlasíte so spracovaním vašich údajov naším spracovateľom v súvislosti s poskytovaním našich zmluvne dohodnutých služieb pre vás.                           
 • VAŠE PRÁVA

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte tieto práva:      

 1. informácie (články 12 až 14 GDPR) a prístup k osobným údajom (článok 15 GDPR).     

Máte právo získať od nás informácie o spracovaní vašich údajov. Máte najmä právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracúvame.               

 1. opravu (článok 16 GDPR), vymazanie/zaplatenie (článok 17 GDPR) a obmedzenie (článok 18 GDPR).     

Máte právo nás požiadať o opravu alebo aktualizáciu vašich údajov. Ak to ustanovuje zákon, máte tiež právo požiadať o doplnenie alebo vymazanie vašich údajov a obmedzenie ich spracovania. To sa nevzťahuje na údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné na plnenie našich zákonných povinností, najmä na účely účtovníctva a na splnenie našej povinnosti uchovávať osobné údaje.      

 1. Oznamovacie povinnosti v súvislosti s vymazaním a obmedzením (článok 19 GDPR)

Máte právo byť informovaní o príjemcoch vašich osobných údajov a v primeraných medziach o každej oprave, vymazaní alebo obmedzení spracovania.                              

 1. Prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)

Máte právo získať údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom a bežne používanom formáte.                   

 1. Právo namietať (článok 21 GDPR)

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov. Vašej námietke vyhovieme, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné závažné oprávnené dôvody na ďalšie spracovanie, ktoré prevažujú nad vaším oprávneným záujmom.                        

 1. Práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním (článok 22 GDPR)

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní, pokiaľ sa tak nedeje v rámci existujúcich právnych požiadaviek.            

 1. 10.        K ontakt
 1. 10.1.    Ak si želáte uplatniť svoje práva alebo ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo že vaše práva na ochranu údajov boli porušené iným spôsobom, kontaktujte nás na adrese:      

                     MoistureGuard s.r.o.                      Köstlergasse 1/23   Viac informácií nájdete na našej webovej stránke: www.senzomatic.com

 

 1. Môžete sa obrátiť aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov ako príslušný orgán:      

Úrad na ochranu osobných údajov Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 Telefón: +420 234 665 800 E-mail: posta@uoou.gov.cz

Cookies

V spoločnosti SENZOMATIC používame súbory cookie a ďalšie technológie na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti našej stránky, na monitorovanie jej výkonu a na poskytovanie personalizovaného nakupovania a cielenej reklamy. Na tento účel zhromažďujeme informácie o používateľoch, ich správaní a zariadeniach. Kliknutím na vyššie uvedené "Súhlasím" súhlasíte s tým, aby sme tieto informácie zdieľali s tretími stranami, napríklad s našimi obchodnými partnermi.

Cookies

V spoločnosti SENZOMATIC používame súbory cookie a ďalšie technológie na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti našej stránky, na monitorovanie jej výkonu a na poskytovanie personalizovaného nakupovania a cielenej reklamy. Na tento účel zhromažďujeme informácie o používateľoch, ich správaní a zariadeniach. Kliknutím na vyššie uvedené "Súhlasím" súhlasíte s tým, aby sme tieto informácie zdieľali s tretími stranami, napríklad s našimi obchodnými partnermi.