Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky MoistureGuard

MoistureGuard, s.r.o., IČO 079 32 197, so sídlom Hradešínská 1768/22, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapísaná v obchodnom registri vedenom v Prahe, spisová značka C 310078, vedená na Mestskom súde v Prahe

(s účinnosťou od 31. októbra 2020)

 

 1. 1.           Predmet všeobecných obchodných podmienok
 1. Tieto Obchodné podmienky vydáva spoločnosť MoistureGuard, s.r.o., IČO 079 32 197, so sídlom Hradešínská 1768/22, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapísaná v obchodnom registri vedenom v Prahe, spisová značka C 310078, vedenom na Mestskom súde v Prahe, a podrobne upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní a využívaní Služieb.
 2. Definície a skratky s veľkým začiatočným písmenom použité v Podmienkach majú na účely Zmluvy a poskytovania Služieb význam uvedený v Podmienkach.
 3. Podmienky spolu so Zmluvou, Cenníkom a akýmkoľvek Dodatkovým cenníkom predstavujú podmienky, za ktorých sa Služby poskytujú. V prípade rozporu medzi znením jednotlivých dokumentov má prednosť znenie Zmluvy, po ktorom nasledujú Podmienky, Cenník a Doplnkový cenník.

 

 1. 2.           Definícia pojmov

"Hardvér MoistureGuard"

Znamená centrálne jednotky a snímače, ktorých presná špecifikácia je vždy uvedená na webovej stránke a bude uvedená aj v objednávke zákazníka.

"Informovanie zákazníka"

znamená poskytnutie informácií aspoň jednej kontaktnej osobe zákazníka alebo samotnému zákazníkovi prostredníctvom telefonického hovoru, e-mailu, SMS alebo aplikácie okamžitých správ.

"Korešpondenčná adresa"

znamená adresu, ktorú Zákazník uviedol Poskytovateľovi ako miesto, kde sa majú Zákazníkovi doručovať písomnosti.

"Montážny partner"

znamená subjekt, ktorý ako dodávateľ zákazníka zabezpečuje inštalačné a servisné činnosti súvisiace so systémom MoistureGuard na mieste zákazníka.

"Občiansky zákonník"

znamená zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

"Objekt."

znamená predmet, na ktorý sa poskytovanie Služby vzťahuje.

"Podmienky"

znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky. Všeobecné podmienky sú k dispozícii v tlačenej forme v sídle poskytovateľa a v elektronickej forme na webovej stránke, čo umožňuje ich archiváciu, tlač alebo inú formu reprodukcie.

"Poskytovateľ"

znamená spoločnosť MoistureGuard, s.r.o., IČO 079 32 197, so sídlom Hradešínská 1768/22, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapísaná v obchodnom registri vedenom v Prahe, spisová značka C 310078 vedená na Mestskom súde v Prahe, zákaznícka linka: [...], e-mail: [...]

"Signál"

znamená signál alebo správu odoslanú z Hardvérového zariadenia MoistureGuard a prijatú Poskytovateľom, ktorá prenáša informácie o stave vlhkosti, stave CO2 a iných parametroch v Objekte špecifikovanom v Zmluve, o technickom stave Hardvérového zariadenia MoistureGuard alebo jeho častí alebo o poruchách.

"Služba"

Znamená službu poskytovanú Poskytovateľom, t. j. službu dodania a inštalácie MG a službu údržby MG.

"Dodávka a inštalácia MG"

Má význam uvedený v čl. 3.3 Podmienok

"Služba údržby MG"

Má význam uvedený v čl. 3.5 Obchodných podmienok

"Služba MoistureGuard".

znamená akúkoľvek službu, na ktorú sa vzťahujú Podmienky, poskytovanú Zákazníkovi Poskytovateľom na základe Zmluvy

"Servis systému MoistureGuard"

Má význam uvedený v čl. 3.4 Podmienok

"Zmluva"

znamená zmluvu uzatvorenú medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, na základe ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi Službu alebo Služby a Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutie Služby dohodnutú cenu. Zmluva zahŕňa všetky jej prílohy.

"Párty"

znamená ktorúkoľvek zo zmluvných strán.

"Systém poskytovateľa"

Znamená webové stránky a aplikácie: www.senzomatic.com

"Vyššia moc"

znamená prekážku, ktorá vznikla nezávisle od vôle Poskytovateľa, bráni mu v splnení záväzku a ktorú nemožno prekonať alebo len s vynaložením neprimeraného úsilia alebo nákladov, napr. živelná pohroma, sabotáž, štrajk, pandémia, vojna, povstanie alebo iné hromadné násilné nepokoje, kríza, demonštrácia, zhoršená dopravná situácia, nepriaznivé poveternostné podmienky, ako aj akýkoľvek čin, udalosť alebo stav, ktorý je mimo sféry vplyvu Poskytovateľa (napr. hackerský útok, rozšírenie počítačového vírusu), ktoré znemožňujú alebo sťažujú riadne poskytovanie Služby alebo plnenie akejkoľvek inej povinnosti, vrátane prerušenia podporných služieb tretích strán súvisiacich s poskytovaním Služby (napr. porucha GSM/GPRS a podobných sietí a telekomunikačných trás, dlhodobý výpadok elektrickej energie).

"Web."

znamená webovú stránku poskytovateľa prevádzkovanú na adrese: www.senzomatic.com.

"Zákazník"

znamená osobu, ktorá uzavrela zmluvu s poskytovateľom a ktorá je oprávnená používať zariadenie. Na účely týchto Podmienok sa Zákazníkom rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 1. Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s Poskytovateľom Zmluvu alebo s ním inak jedná; ak sa v Podmienkach uvádzajú spotrebitelia, príslušné ustanovenia sa vzťahujú len na spotrebiteľov.
 2. Podnikateľ je každý, kto nie je spotrebiteľom na účely týchto podmienok. Ak je Podnikateľ osobou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejniť Zmluvu prostredníctvom registra zmlúv v zmysle zákona č. 340/2015 Z. z. o registri zmlúv v znení neskorších predpisov a samotná Zmluva takejto registrácii podlieha, zaväzuje sa Objednávateľ vykonať jej registráciu bez zbytočného odkladu po uzavretí Zmluvy a zároveň o tejto registrácii informovať Poskytovateľa.

"Zákaznícka zóna"

znamená užívateľské prostredie prístupné z webovej stránky Poskytovateľa umiestnenej na adrese [...] , ktoré slúži Zákazníkom na poskytovanie prehľadu o ich Zmluvách, identifikačných, adresných a kontaktných údajoch, ktoré Zákazník poskytol Poskytovateľovi na účely poskytovania Služieb, a v určitom rozsahu aj na.

"Zásady GDPR"

znamená dokument Zásady spracovania osobných údajov v spoločnosti MoistureGuard, s.r.o.

 

 1. 3.           Poskytované služby
 1. Podmienky sa vzťahujú na poskytovanie nasledujúcich služieb:
 1. dodávka a inštalácia MG
 2. prevádzka systému MoistureGuard
 3. Údržba MG
 1. Poskytnutie Služby ako takej nemôže zabrániť prípadným škodám spôsobeným vlhkosťou a inými nepriaznivými vplyvmi, ani vlastnosťami budovy alebo kvalitou dodávky budovy.
 2. 3.3        Špecifikácia služby dodávka a inštalácia MG
 1. Služba dodávky a inštalácie MG zahŕňa:
 • Odporúčanie vhodného zariadenia pre zariadenie s MG Hardware a návrh jeho umiestnenia
 • dodanie častí MG Hardware vybraných Zákazníkom
 • inštalácia MG Hardware buď priamo Poskytovateľom alebo Partnerom pre inštaláciu.
 • 3.4        Servisné špecifikácie systému MoistureGuard

Softvérová aplikácia určená na zber a ukladanie údajov zo snímačov MoistureGuard Hardware a ich následné vyhodnocovanie podľa nastavených limitov v spojení s automatickým vyhodnocovaním autonómnymi systémami. Vizuálne spracovanie údajov je dostupné prostredníctvom webovej platformy na webe. Upozornenia sa poskytujú prostredníctvom e-mailu z adresy info@moistureguard.cz a prípadne prostredníctvom mobilných aplikácií pre telefóny so systémom iOS a Android.

 1. 3.5        Údržba MG Servisné špecifikácie

Údržba MG je podpora systému MoistureGuard, t. j. aktualizácia, upgrade alebo iná úprava softvérovej aplikácie MoistureGuard s cieľom odstrániť chyby v systéme MoistureGuard a zabezpečiť kompatibilitu a interoperabilitu s novými verziami systémov MoistureGuard tretích strán.

 

 1. 4.           Uzavretie zmluvy
 1. Zmluva je uzavretá, akonáhle zákazník prijme ponuku na jej uzavretie. Prijatie ponuky s dodatkom, výhradou alebo inou zmenou nie je prijatím ponuky. Zákazník je pri výbere Služby viazaný ponukou Poskytovateľa a nemôže sa od nej odchýliť.
 2. Všetky prezentácie Služieb umiestnené v Systéme Poskytovateľa majú informatívny charakter a Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť zmluvu o poskytovaní Služieb. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 3. Webové rozhranie obsahuje informácie o Službách a Systéme Poskytovateľa vrátane ceny za poskytovanie Služieb. Cena za poskytovanie Služieb je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Cena za poskytovanie Služieb zostáva v platnosti po dobu, kým je zobrazená na Webovom sídle. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť Predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 4. Podmienkou poskytnutia využívania služieb je uzavretie zmluvy medzi poskytovateľom a používateľom a zaplatenie ceny za využívanie.
 5. Na používanie služby si používateľ zaregistruje osobný profil v používateľskom konte vo webovom rozhraní. Osobný profil obsahuje najmä meno a priezvisko/názov spoločnosti, adresu/miesto doručenia, IČO, DIČ, elektronickú adresu, telefónne číslo a platobné údaje.
 6. Pred registráciou osobného profilu používateľa v používateľskom účte a jeho potvrdením môže zákazník skontrolovať a zmeniť údaje osobného profilu zadané v používateľskom účte. Zákazník odošle osobný profil v používateľskom účte Poskytovateľovi spolu s objednávkou konkrétnych Služieb v rámci Systému MoistureGuard kliknutím na tlačidlo "DOKONČIŤ".
 7. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a používateľom vzniká kliknutím na tlačidlo "DOKONČIŤ". Následnou úhradou ceny za poskytnutie služieb vzniká zmluva o dodaní konkrétnej služby z ponuky poskytovateľa.
 8. Po zaplatení ceny za poskytnutie služieb poskytovateľ potvrdí prijatie objednávky e-mailom na adresu uvedenú zákazníkom.
 9. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú používateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie), znáša zákazník sám a tieto náklady sa neodlišujú od základnej sadzby.
 10. Uzatvorením zmluvy zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil so zmluvnými podmienkami a zásadami, súhlasí s ich obsahom a akceptuje ich.
 11. Uhradením faktúry Poskytovateľa, ktorou sa účtuje poskytovanie Služby, Zákazník potvrdzuje, že Zmluva bola uzatvorená a že sa oboznámil s obsahom Služby a podmienkami jej poskytovania.
 12. Ak je Zmluva uzatvorená so Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom, s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, má Zákazník právo odstúpiť od takejto Zmluvy podľa článku 5.5 Obchodných podmienok.

 

 1. 5.           Trvanie zmluvy
 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Zmluvu, aj keď je uzavretá na dobu určitú, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán kedykoľvek vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 3. Výpovedná lehota je tridsať (30) dní a začína plynúť prvým dňom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
 4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v zákone, Zmluve alebo Obchodných podmienkach.
 5. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku alebo od Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov bez uvedenia dôvodu do 14 (štrnástich) dní, pričom platí nasledovné:
 1. Lehota začína plynúť odo dňa uzavretia dohody.
 2. Uplatnenie práva na odstúpenie od Zmluvy oznámi Zákazník Poskytovateľovi zaslaním oznámenia, pričom môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na Webovej stránke (sekcia Na stiahnutie), nie je to však povinnosťou Zákazníka.
 3. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí zaslať oznámenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4. Ak Zákazník odstúpi od Zmluvy, Poskytovateľ vráti všetky platby prijaté od Zákazníka bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa oznámenia Zákazníka o odstúpení od Zmluvy. Poskytovateľ vráti platby rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník na vykonanie svojej platby, ak sa so Zákazníkom nedohodne inak. V žiadnom prípade tým Zákazníkovi nevzniknú dodatočné náklady.
 5. Ak Zákazník požiadal o začatie poskytovania Služieb počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi pomernú časť dohodnutej ceny za Služby poskytnuté do času odstúpenia od Zmluvy.
 1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu:
 1. začatia konkurzného konania voči Zákazníkovi, a to aj kedykoľvek po začatí konkurzného konania, vrátane obdobia po vyhlásení konkurzu na majetok Zákazníka.
 2. omeškanie Zákazníka s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku podľa Podmienok alebo Zmluvy o viac ako tridsať (30) dní.
 3. opakovaná nemožnosť úspešne kontaktovať zákazníka, ktorý nereaguje ani na výzvu poskytovateľa, aby ho kontaktoval.
 4. pochybnosti o pravdivosti ubezpečení zákazníka podľa článku IX ods. 1. Podmienok, alebo v prípade sporu medzi spoluvlastníkmi Zariadenia, alebo sporu medzi vlastníkom Zariadenia a jeho užívateľom, alebo medzi užívateľmi Zariadenia.
 5. z akéhokoľvek iného dôvodu uvedeného v zákone, Zmluve alebo Podmienkach.
 1. Ak Zákazník uhradil cenu Služieb vopred pred odstúpením Poskytovateľa od Zmluvy, Poskytovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi peňažnú čiastku v pomernej výške zodpovedajúcej neodstúpeným Službám bez zbytočného odkladu po odstúpení Zákazníka od Zmluvy.
 2. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia druhej zmluvnej strane, a ak zákon neustanovuje inak, je účinné len perspektívne.
 3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
 4. Právni nástupcovia Objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou, sú povinní bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o úmrtí Objednávateľa, ako aj osoby, na ktorú prešli práva a povinnosti zo Zmluvy, a predložiť Poskytovateľovi úmrtný list a iné doklady preukazujúce nimi uvedené skutočnosti. Ďalej sú povinní poskytnúť primeranú súčinnosť, o ktorú ich Poskytovateľ požiada, s cieľom odstrániť akékoľvek pochybnosti o osobe právneho nástupcu Zákazníka alebo osoby oprávnenej alebo povinnej zo Zmluvy. V prípade nesplnenia niektorej z povinností podľa tohto článku, a to ani na opakovanú výzvu Poskytovateľa, je Poskytovateľ oprávnený vypovedať Zmluvu bez výpovednej lehoty. Účinnosť Zmluvy v takomto prípade končí doručením písomnej výpovede jednému z právnych nástupcov Objednávateľa, ktorý je Poskytovateľovi známy. Na účely doručenia takejto výpovede slúži posledná adresa právneho nástupcu Zákazníka, pokiaľ právny nástupca Zákazníka neposkytol Poskytovateľovi na tento účel inú adresu.
 5. Právny nástupca zákazníka, na ktorého prešli práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, je oprávnený vypovedať zmluvu bez výpovednej lehoty v súvislosti so smrťou zákazníka. Účinnosť Zmluvy v takomto prípade končí doručením výpovede v listinnej podobe Poskytovateľovi.
 6. Právni nástupcovia Zákazníka sú spoločne a nerozdielne zodpovední za zaplatenie všetkých dlhov, ktoré vznikli Zákazníkovi v súvislosti s plnením Zmluvy.

 

 1. 6.           Práva a povinnosti poskytovateľa
 1. Poskytovateľ monitoruje, spracúva a archivuje komunikáciu prijatú od hardvéru poskytovateľa po dobu minimálne troch (3) mesiacov.
 2. Poskytovateľ monitoruje (zaznamenáva) všetku komunikáciu so Zákazníkom alebo Kontaktnými osobami za účelom plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, poskytovania Služby, ako aj za účelom preukázania obsahu dohodnutej Služby alebo pokynov Zákazníka, prípadne za účelom zlepšenia kvality poskytovaných Služieb. Záznamy o takejto komunikácii sa uchovávajú len po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie stanoveného účelu záznamu, najdlhšie však 3 (tri) roky po skončení Zmluvy. Po uplynutí tohto obdobia budú zničené.
 3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť technické prostredie s vhodnými a technickými parametrami, ktoré umožnia štandardné používanie zo strany zákazníka.
 4. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb na nevyhnutne potrebný čas z dôvodu údržby servera, ktorá je potrebná na poskytovanie systému, a zaväzuje sa vykonávať údržbu servera podľa potreby v čase od 00:00 do 6:00, pokiaľ tomu nebránia prevádzkové dôvody.
 5. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie Služieb na nevyhnutne potrebný čas z dôvodu poruchy hardvérovej alebo softvérovej funkčnosti systému alebo sieťovej infraštruktúry, prerušenia dodávky elektrickej energie, havárie, rekonštrukcie budov a inžinierskych sietí alebo priestorov, v ktorých sa server nachádza, čo má priamy vplyv na poskytovanie Služieb.
 6. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o všetkých okolnostiach brániacich poskytovaniu Služieb, ak sú mu tieto skutočnosti známe a ak by malo dôjsť k prerušeniu poskytovania Služieb na viac ako dve hodiny, a to v dostatočnom predstihu, aby Objednávateľ mohol vykonať potrebné opatrenia.
 7. Poskytovateľ je povinný informovať zákazníka o týchto skutočnostiach na elektronickú adresu uvedenú zákazníkom v užívateľskom účte alebo ich zverejnením na webovej stránke.
 8. Poskytovateľ je oprávnený vykonať plánované prerušenie poskytovania Služieb len v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak je to možné, najmä v nočných hodinách.
 9. Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie poskytovania Služieb, ktoré je spôsobené poruchou hardvérovej alebo softvérovej funkčnosti systému, ktorú si vyžaduje správa sieťovej infraštruktúry, prerušenie dodávok energií, havárie, rekonštrukcia budov a inžinierskych sietí alebo priestorov, v ktorých je server umiestnený.
 10. Poskytovateľ sa zaväzuje vynaložiť všetko primerané úsilie na poskytnutie Služieb v čo najkratšom možnom čase.
 11. Poskytovateľ je oprávnený v prípadoch, keď Používateľ prostredníctvom systému posiela správy s nevhodným obsahom alebo Poskytovateľ má na základe dostupných informácií dôvodnú obavu z takéhoto konania alebo stavu, okamžite a bez náhrady prerušiť poskytovanie Služieb.

 

 1. 7.           Práva a povinnosti zákazníka
 1. Uzatvorením zmluvy zákazník ubezpečuje poskytovateľa, že je oprávnený využívať zariadenie.
 2. Uzatvorením Zmluvy Zákazník žiada v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka o začatie poskytovania Služby podľa možností Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy (t.j. v prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, už v lehote na odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov).
 3. Zákazník sa zaväzuje:
 1. oznámiť Poskytovateľovi v dostatočnom časovom predstihu, a ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu, akúkoľvek zmenu údajov poskytnutých Poskytovateľovi v súvislosti s Aktiváciou alebo poskytovaním Služby alebo na komunikáciu so Zákazníkom (napr. Registrované telefónne číslo);
 2. bezodkladne informovať poskytovateľa o akomkoľvek zničení alebo poškodení systému;
 3. bezodkladne informovať Poskytovateľa o akejkoľvek zmene Korešpondenčnej adresy.
 1. Zákazník si je vedomý toho, že na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky systému je potrebná pravidelná ročná kontrola zo strany inštalačného partnera. Zákazník sa zaväzuje udržiavať Systém vo funkčnom a prevádzkyschopnom stave na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť, a najmä vykonávať kontroly a skúšky predpísané alebo odporúčané na tento účel.
 2. Na účely vykonávania servisných prác je Poskytovateľ oprávnený odovzdať potrebné technické a prevádzkové informácie súvisiace s prevádzkou Systému Inštalačnému partnerovi poverenému Zákazníkom.
 3. Zákazník súhlasí s tým, že aj po ukončení zmluvného vzťahu s poskytovateľom je poskytovateľ oprávnený prevádzkovať systém poskytovateľa a zhromažďovať údaje z hardvéru poskytovateľa nainštalovaného v zariadení. Zákazník je oprávnený súčasne s ukončením zmluvného vzťahu alebo kedykoľvek neskôr písomne oznámiť Poskytovateľovi, že svoj súhlas odvoláva.
 4. Zákazník týmto na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 5. Zákazník je povinný zachovávať dôvernosť svojich prístupových údajov do systému MoistureGuard a chrániť ich pred zneužitím tretími stranami. V prípade porušenia tejto povinnosti Zákazník zodpovedá za všetky škody spôsobené Poskytovateľovi alebo tretím osobám zneužitím jeho prístupových údajov.
 6. Zákazník berie na vedomie, že systém MoistureGuard môže obsahovať technické prostriedky (Digital Rights Management - DRM), ktoré zabraňujú nezákonnému používaniu systému MoistureGuard v rozpore s týmito podmienkami.

 

 1. 8.           Cena a platobné podmienky
 1. Cena za Službu poskytovanú Zákazníkovi je uvedená v Zmluve. Ceny niektorých Služieb, ktoré sa neposkytujú pravidelne, sú uvedené v dodatočnom cenníku, ktorého aktuálna verzia je Zákazníkovi k dispozícii na Webovej stránke. Poskytovateľ je oprávnený doplnkový cenník kedykoľvek zmeniť a príslušné zmeny zverejniť na Webovej stránke najmenej jeden (1) mesiac pred ich účinnosťou.
 2. Zákazník zaplatí cenu za Služby vopred za príslušný kalendárny štvrťrok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 3. Podkladom pre úhradu ceny Služby zo strany Zákazníka je faktúra Poskytovateľa zaslaná elektronicky na e-mailovú adresu Zákazníka podľa dohody Zmluvných strán.
 4. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v sume v nej uvedenej v hotovosti na účet Poskytovateľa bezodkladne po doručení faktúry Objednávateľovi, ak nie je vo faktúre uvedená dlhšia lehota splatnosti.
 1. 9.           Ochrana osobných údajov
 1. Zákazník je povinný poskytnúť osobné údaje oznámené pri uzatváraní Zmluvy správne a pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi akékoľvek zmeny.
 2. Ak Zákazník poskytne Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou osobné údaje inej osoby, zodpovedá za to, že tak urobil s vedomím dotknutej osoby, na základe jej informovaného súhlasu a že si predtým splnil všetky zákonné povinnosti uložené na ich ochranu. Zákazník je ďalej povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek ich zmenu.
 3. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov poskytovateľom sú uvedené v Zásadách. Zásady sú k dispozícii na webovej lokalite.

 

 1. 10.        Práva z vadného plnenia - reklamácie, riešenie sporov
 1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Zákazníkovi dohodnutú Službu za podmienok, v kvalite a v rozsahu uvedenom v Zmluve alebo v Obchodných podmienkach a vykonáva len činnosti dohodnuté v Zmluve alebo v Obchodných podmienkach. Poskytovateľ zodpovedá len za porušenie povinnosti vykonať takto dohodnuté činnosti, nie za výsledok.
 2. V prípade, že Služba bola poskytnutá vadne a náprava je možná, má Zákazník právo na bezplatnú nápravu, najmä na doplnenie Služby alebo poskytnutie náhradnej Služby alebo na primeranú zľavu z ceny.
 3. Ak náprava nie je možná a Službu nie je možné pre vadu riadne používať, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny Služby alebo na odstúpenie od Zmluvy. Akékoľvek iné práva podľa platných právnych predpisov nie sú týmto ustanovením dotknuté.
 4. Zákazník nemá právo z chybného plnenia, ak o chybe vedel pred poskytnutím Služby alebo ak chybu sám spôsobil, najmä tým, že poskytol nesprávne alebo neúplné informácie a dokumenty.
 5. Právo z vadného plnenia nevylučuje právo na náhradu škody, ale to, čo možno dosiahnuť uplatnením práva z vadného plnenia, nemožno požadovať z iných právnych dôvodov vrátane náhrady škody.
 6. Záručná doba na službu dodávky a inštalácie MG je 24 mesiacov.

 

 1. Podanie žiadosti
 1. Objednávateľ má právo reklamovať poskytnuté Služby (vadné plnenie) alebo prijatú faktúru - daňový doklad, ak neobsahuje zákonom predpísané náležitosti alebo je vystavená v rozpore so Zmluvou.
 2. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu u poskytovateľa bez zbytočného odkladu po doručení faktúry.
 3. Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu vadného plnenia u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo bola Služba poskytnutá a Objednávateľ mohol vadu zistiť.
 4. Sťažnosti zákazníka, ktorý je spotrebiteľom:
 1. Objednávateľ uplatňuje práva z vadného plnenia u Poskytovateľa spravidla písomne, pričom v oznámení uvedie svoje údaje, reklamovanú vadu plnenia, ako aj právo z vadného plnenia, ktoré si zvolil (spôsob vybavenia reklamácie).
 2. Poskytovateľ písomne potvrdí Zákazníkovi uplatnenie práva, ako aj odstránenie vady (opravu Služby) alebo iné vybavenie reklamácie a dobu jej trvania, prípadne písomne odôvodní zamietnutie reklamácie.
 3. Zmena voľby práva z vadného plnenia bez súhlasu Poskytovateľa je možná len v prípade, ak Zákazník požiadal o odstránenie vady (opravu Služby), ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná.
 4. Poskytovateľ je povinný rozhodnúť o sťažnosti zákazníka bezodkladne, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu služby potrebný na odborné posúdenie závady vrátane času potrebného na vyžiadanie a poskytnutie súčinnosti tretích osôb. Zákazník bude v tejto lehote informovaný o potrebe odborného posúdenia a vyžiadania alebo poskytnutia pomoci od tretích strán.
 5. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Zákazníka vrátane odstránenia vady (opravy Služby) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od uplatnenia reklamácie, ak sa Poskytovateľ a Zákazník nedohodnú na dlhšej lehote. Nedodržanie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
 6. Lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia sa predlžuje o dobu od uplatnenia oprávnenej reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol objednávateľ povinný plnenie prevziať.
 7. Ak sa reklamácia nevyrieši iným spôsobom alebo ak sa Poskytovateľ a Zákazník nedohodnú inak, budú Zákazníkovi vrátené sumy zaplatené za reklamované Služby vo výške zodpovedajúcej primeranej zľave z ceny Služieb alebo nesprávne vyúčtovaných súm s tým, že preplatok alebo už zaplatené sumy môže Poskytovateľ započítať voči pohľadávkam voči Zákazníkovi. V prípade, že je podľa platných daňových predpisov potrebné vystaviť opravný daňový doklad (ďalej len "dobropis"), zmluvné strany si navzájom poskytnú potrebnú súčinnosť na splnenie príslušných daňových povinností.
 8. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov. Ak však Zákazník neuplatní právo na náhradu týchto nákladov do 1 (jedného) mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu vytknúť (reklamovať), právo na náhradu nákladov zaniká.
 1. Ak Poskytovateľ postupuje pri vybavovaní sťažností Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, obdobným spôsobom ako pri vybavovaní sťažností Zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, neuznáva, že títo Zákazníci majú všetky práva, ktoré patria len spotrebiteľom.
 2. V prípade vyššej moci alebo ak nastanú okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník nevyužije objednané, zaplatené a poskytnuté služby úplne alebo čiastočne, zákazník nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny alebo na zľavu z ceny.
 3. Sťažnosti a pripomienky k Zmluve môže Zákazník podávať telefonicky alebo písomne prostredníctvom kontaktných údajov Poskytovateľa uvedených v článku II. Obchodné podmienky. V prípade, že sťažnosť Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, má rovnaký obsah ako sťažnosť na Služby, bude sťažnosť vybavená ako reklamácia podľa Obchodných podmienok.

 

 1. Zodpovednosť strán, obmedzenie zodpovednosti
 1. Zákazník si je vedomý, že poskytovanie Služieb súvisiacich s prenosom Signálov zo Zariadenia závisí predovšetkým od správneho prenosu týchto Signálov, ktorý však pozostáva zo súčinnosti viacerých nezávislých procesov, služieb a zariadení, ktoré nie sú vždy dostupné Poskytovateľovi.
 2. Vzhľadom na túto povahu Služieb sa všetky záväzky, vyhlásenia a záruky Poskytovateľa vykladajú a uplatňujú výlučne vo vzťahu k tým procesom, službám a zariadeniam, ktoré má Poskytovateľ k dispozícii, a nie vo vzťahu k procesom, službám a zariadeniam, ktoré sú mimo dispozície Poskytovateľa, najmä:
 1. procesy a služby, ktoré sprevádzajú alebo umožňujú prenos signálu zo zariadenia
 2. siete GSM/GPRS, internet a podobne, ich kvalita a funkčnosť,
 3. komponenty v sieťach LAN, ich kvalita a funkčnosť a
 4. hardvérové a softvérové vybavenie mimo sféry dispozície poskytovateľa.
 1. 12.3     V prípade, že Poskytovateľ poruší niektorú zo svojich povinností v súvislosti s plnením Zmluvy a Objednávateľovi vznikne v dôsledku takéhoto konania škoda, ktorej náhrada nie je krytá poistením Objednávateľa, zodpovednosť Poskytovateľa za škodu je obmedzená na sumu [...]. Poskytovateľ nezodpovedá za ušlý zisk a nepriame škody, s výnimkou škôd spôsobených úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zákazníkovi v dôsledku porušenia povinnosti zákazníka vyplývajúcej zo zmluvy alebo zákona zo strany poskytovateľa v dôsledku vyššej moci.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za poruchy podporných služieb tretích strán súvisiacich s poskytovaním Služby (napr. poruchy GSM/GPRS a podobných sietí a telekomunikačných trás, poruchy a výpadky internetovej siete) a za prípadné škody, ktoré Zákazníkovi v dôsledku týchto skutočností vzniknú.
 3. Zákazník súhlasí a berie na vedomie, že prístup k systému MoistureGuard a jeho používanie poskytuje Poskytovateľ bez výslovnej alebo predpokladanej záruky akéhokoľvek druhu a Poskytovateľ neposkytuje žiadne výslovné ani predpokladané vyhlásenia alebo záruky akéhokoľvek druhu, najmä žiadne záruky vhodnosti na konkrétny účel. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku, že funkcie obsiahnuté v systéme MoistureGuard budú spĺňať požiadavky zákazníka.

 

 1. Zákazník preberá plnú zodpovednosť a riziko za výber Služieb na dosiahnutie zamýšľaných výsledkov, za používanie Služieb a za výsledky, ktoré dosiahne pomocou MoistureGuard.
 2. Zákazník je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi vznik škody a uplatniť nárok na náhradu škody bez zbytočného odkladu po jej vzniku, najneskôr však do 1 (jedného) mesiaca od vzniku škody.
 3. V prípade vzniku škody sa objednávateľ zaväzuje vyvinúť voči poskytovateľovi, resp. poisťovni, v ktorej má poskytovateľ dojednané poistenie zodpovednosti za škodu, všetko potrebné úsilie na posúdenie príčin vzniku škody, výšky škody a následnú likvidáciu poistnej udalosti.
 4. Zákazník je zodpovedný najmä za nasledujúce skutočnosti týkajúce sa ním využívaných služieb:
 1. Zabezpečenie prístupu systému MG k príslušnej prenosovej sieti alebo k internetu pre plne funkčný prenos signálov do monitorovacieho systému.
 2. Zabezpečenie plnej prevádzky systému MG (najmä jeho napájania a záložného napájania).

 

 1. 13.        Zmena zmluvných podmienok
 1. Poskytovateľ je oprávnený v primeranom rozsahu meniť Podmienky z dôvodu odôvodnenej potreby (najmä z dôvodu rozšírenia poskytovaných Služieb, vrátane sprievodných Služieb, zmeny technológie používanej pri poskytovaní Služieb alebo pri ich poskytovaní, z dôvodu optimalizácie poskytovania Služieb, zmeny cien alebo podmienok plnenia tretích osôb, ktoré Poskytovateľ využíva pri poskytovaní Služieb, zmeny právnych predpisov upravujúcich poskytovanie Služieb alebo regulujúcich súvisiace oblasti, alebo zmeny v ich výklade alebo v rozhodovacej praxi dotknutých orgánov).
 2. Poskytovateľ je povinný oznámiť Zákazníkovi zmenu vopred, a to buď e-mailom, faktúrou, na účet Zákazníka v Zákazníckej zóne alebo na Korešpondenčnú adresu, a zároveň zverejniť nové znenie Obchodných podmienok, ktoré nahrádza predchádzajúce znenie, na Webovej stránke najneskôr 3 (tri) mesiace pred ich účinnosťou, s výnimkou zmien vykonaných z dôvodu zmien právnych predpisov alebo súvisiacich s rozšírením poskytovaných služieb, ktoré môžu nadobudnúť účinnosť aj skôr, najskôr však okamihom oznámenia Zákazníkovi spôsobom uvedeným v Obchodných podmienkach.
 3. Zákazník je povinný oboznámiť sa so zmenou Obchodných podmienok bez zbytočného odkladu od doručenia oznámenia Poskytovateľa o zmene Obchodných podmienok. Objednávateľ má právo odmietnuť zmeny pred ich účinnosťou písomnou výpoveďou Zmluvy s výpovednou lehotou 30 (tridsať) dní, ktorá začína plynúť od doručenia výpovede Poskytovateľovi.
 4. Ak zákazník písomne nevypovie zmluvu v súlade s predchádzajúcim odsekom, má sa za to, že s navrhovanou zmenou podmienok súhlasí dňom nadobudnutia jej účinnosti.

 

 1. Uplatniteľné právo

Zmluva sa uzatvára v českom jazyku. V prípade prekladu zmluvy do iného jazyka je rozhodujúca česká verzia.

Zmluva a súvisiace otázky sa riadia českým právom, najmä občianskym zákonníkom, predpismi na ochranu spotrebiteľa a ďalšími zákonmi Českej republiky v platnom znení. Akékoľvek právne spory medzi zmluvnými stranami budú riešiť príslušné všeobecné súdy Českej republiky.

Cookies
V spoločnosti SENZOMATIC používame súbory cookie a ďalšie technológie na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti našej stránky, na monitorovanie jej výkonu a na poskytovanie personalizovaného nakupovania a cielenej reklamy. Na tento účel zhromažďujeme informácie o používateľoch, ich správaní a zariadeniach. Kliknutím na vyššie uvedené "Súhlasím" súhlasíte s tým, aby sme tieto informácie zdieľali s tretími stranami, napríklad s našimi obchodnými partnermi.