Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MoistureGuard s.r.o.

(dále jen “MoistureGuard s.r.o.”)

Platí od 01.09.2023

 

 1. Obecné informace

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na všechny smlouvy, dodávky a další obchodní vztahy mezi zákazníkem a společností MoistureGuard s.r.o., Hradešínská 1768/22, Vinohrady, 110 00, Praha 10,( dále jen " MoistureGuard ." nebo "my") pokud není v jednotlivých případech výslovně písemně dohodnuto jinak.
 2. Zákazníky ve smyslu VOP jsou spotřebitelé i podnikatelé.         
 3. Jakékoliv rozdílné obchodní podmínky zákazníka se výslovně odmítají. Další výslovný nesouhlas s VOP zákazníka ze strany společnosti MoistureGuard  není nutný. VOP zákazníka se nestávají součástí smlouvy ani v případě, že proti nim společnost MoistureGuard po jejich obdržení výslovně nevznese námitky. Vedlejší ujednání vyžadují ke své platnosti písemné potvrzení společnosti MoistureGuard.
 4. Tyto VOP se vztahují na poskytování našich služeb. To zahrnuje dodání hardwaru MoistureGuard, aktivaci hardwaru MoistureGuard, shromažďování, monitorování a vyhodnocování získaných údajů, podporu a další vývoj softwaru MoistureGuard, jakož i podporu poskytovanou naším zákaznickým servisem (dále jen "Služby").                                    

 

 

 1. Vymezení pojmů 

 

 1. Společnost MoistureGuard je výrobcem systému pro kontinuální monitorování vlhkosti v budovách a poskytovatelem vlastní monitorovací služby.               
 2. Pro účely těchto VOP se zákazníkem rozumí pořizovatel systému MoistureGuard a také další dodavatelé systému MoistureGuard, jako jsou stavební společnosti, developeři, architekti nebo projektanti nemovitostí.                         
 3. Příjemce monitoringu je osoba, která dostává informace o úrovni vlhkosti v budově a další preventivní nebo rizikové zprávy.  Příjemce může, ale nemusí být totožný se zákazníkem.
 4. Hardware systému MoistureGuard se skládá z centrální jednotky, senzorů a kabeláže.                            Počet senzorů vždy závisí na konkrétním plánu budovy, podle kterého se určují sledované oblasti. Systém se skládá z následujících komponentů:       
 • CU               Centrální jednotka                   
 • HT               měření teploty a vlhkosti vzduchu                        
 • HT/R           měření teploty a vlhkosti vzduchu s vyšší odolností proti vodě pro ploché střechy                              
 • MHT           měření teploty a vlhkosti vzduchu, měření hmotnostní vlhkosti dřeva                
 • MHT/R        senzor zaplavení pro ploché střechy z panelů CLT (včetně zaplavení)
 • FHT/I          senzor zaplavení pro umístění nad podlahou           
 • FHT/C         senzor zaplavení pro umístění pod podlahu (na budově)        
 • FHT/R         senzor zaplavení pro ploché střechy (včetně zaplavení)   
 • IAQ             měření kvality vnitřního ovzduší 
 • BHT            měření teploty a vlhkosti vzduchu v porézních materiálech, jako jsou cihly, beton atd.           
 • Uzávěr vody elektronicky řízený uzávěr vody, připojený k záplavovému senzoru.       
 • Kabeláž       všechny senzory jsou propojeny kabelem, který zajišťuje jak napájení senzorů, tak tok dat mezi senzory a centrální jednotkou.                               
 • Software jako nejdůležitější součást systému MoistureGuard umožňuje nepřetržitý sběr dat z instalovaných senzorů. Centrální jednotka takto získaná data bezpečně přenáší do systému pro ukládání dat v cloudu, který poskytuje třetí strana.                     
 1. Cloud je úložiště algoritmů, kde probíhá analytická činnost zahrnující umělou inteligenci.  Cloud poskytuje třetí strana.                       
 2. Monitorovací služba je jádrem systému MoistureGuard a umožňuje sledovat průsaky vody, nadměrnou vlhkost a kondenzaci v interiéru a exteriéru budovy.                          

 

 

 1. Popis služeb

 

 1. Zakoupením systému MoistureGuard získá zákazník hardwarové a softwarové řešení pro monitorování vlhkosti, které bylo vyvinuto odborníky společnosti MoistureGuard speciálně pro nemovitosti zákazníka. Zákazník nákupem získává nejen hardware, ale také pokročilou ochranu majetku a zdraví prostřednictvím unikátního uzavřeného systému, který kombinuje jednotlivé senzory, centrální jednotku a cloudové analytické centrum a je vybaven aktivním nepřetržitým monitoringem. MoistureGuard nemá žádný vliv ani nechrání proti opotřebení materiálu, stavebním vadám, mechanickému poškození nebo nesprávnému chování během užívání nemovitosti. Systém však dokáže takové události včas odhalit a včas informovat zákazníka, aby bylo možné škodám předejít nebo je alespoň minimalizovat.
 2. Před uzavřením smlouvy má zákazník vždy ohledně konkrétní nemovitosti možnost požádat společnost MoistureGuard o poradenství. Společnost MoistureGuard nabízí tři základní úrovně ochrany vyvinuté pro budovy s průměrnou užitnou plochou 130 m2, které lze dále přizpůsobit podle přání zákazníka a konkrétní budovy. Rozlišuje se mezi:  
 1. Ochrana konstrukce dřevostavby.   

Obsahuje 5 senzorů MHT, 2 senzory HT a 1 centrální jednotku včetně kabeláže  

 • Ochrana proti zaplavení

včetně záplavového FHT-senzoru a uzávěru vody

 • Kontrola kvality vnitřního vzduchu

obsahuje senzor pro sledování kvality vnitřního vzduchu (IAQ). 

 • Ochrana vnějšího pláště budovy

obsahuje různý počet HT-senzorů, která jsou instalovány pod portály HS, střešními okny apod. nebo jsou instalovány za účelem monitorování případné nadměrné kondenzace na zahradních ventilech a dalších místech.            

 • Ochrana plochých střech

obsahuje různý počet HT/R-senzorů pro kontrolu a ochranu plochých střech budov, obvykle se používá 1 senzor na 20 m².     

 • Dalšími segmenty/vertikály jsou: 
 • Výrobní společnosti pro dřevěné panely 
 • Skladování a logistika dřevěných desek (polotovarů)    

 

 1. Instalace systému MoistureGuard, tj.
 • instalace senzorů podle dohodnutého návrhu senzorů a kabeláže včetně testování senzorů            
 • uvedení centrální jednotky (CU) do provozu a spuštění/aktivace systému        

provádí zákazník nebo tímto pověří třetí stranu na jeho náklady. V případě potřeby poskytne MoistureGuard zákazníkovi své instalační a prodejní partnery, kteří mohou výše uvedené práce poskytnout. Zákazník se zavazuje vykonat práce dle tohoto bodu v dohodnutém rozsahu a kvalitě v místě a termínu uvedeném v objednávce, což je předpokladem pro aktivaci a monitorování systému společností MoistureGuard.                                  

Při instalaci jsou k dispozici následující nástroje:         

 • Instalační video Youtube /Senzomatic
 • Instalační příručka 3.4 v aktuální verzi      
 • Firemní profil společnosti Senzomatic
 • Informační list pro zákazníky
 • Uživatelská příručka
 • Popisy výrobků pro senzory MHT, HT, FHT a ZE (na vyžádání)        
 • Obecně dostupné dokumenty na webových stránkách MoistureGuard a na kanálu YouTube a sociálních médiích společnosti MoistureGuard.

 

 1. Zákazník odpovídá za technický stav místa plnění služeb MoistureGuard, jakož i za přípravu místa pro poskytování služeb v dohodnutém termínu v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě.

 

Pro upřesnění se v této souvislosti uvádí, že MoistureGuard zajistí instalaci senzorů v místech, která vykazují statisticky vyšší riziko výskytu vlhkosti. Úroveň ochrany, tj. minimalizace rizika výskytu vlhkosti, je rovněž přímo závislá na počtu instalovaných senzorů. MoistureGuard doporučuje vyšší úroveň ochrany zejména v oblasti střešních oken, HS portálů, zdvojnásobení počtu senzorů ve větších koupelnách a kuchyních, případně záplavové senzory a jejich kombinaci s hlavními přívodem vody.

 

 1. Systém lze nakonfigurovat a aktivovat za následujících podmínek:         
 • Všechny senzory jsou nainstalovány a připojeny kabelem k centrální jednotce, která je umístěna v rozváděči. Vše je připojeno k jednomu elektrickému obvodu.     
 • Od okamžiku aktivace centrální jednotky a jejího připojení k internetu shromažďuje centrální jednotka data v cache, která jsou následně odesílána do cloudu.                         
 • V budově je aktivní připojení k internetu nebo jsou k dispozici mobilní data, obvykle ve formě routeru s předplacenou datovou kartou.
 • Systém musí být vždy otestován prostřednictvím centrální jednotky, aby se zkontrolovalo, zda jsou všechny senzory nahrány a zaregistrovány pod svým kódovým názvem v centrální jednotce a zda jsou ve stavu "aktivní". Aktivaci systému může provést přímo zákazník nebo příjemce; MoistureGuard nabízí technickou podporu v podobě instalační příručky a instruktážních videí. Existuje také možnost pověřit vyškoleného elektrikáře fyzickou aktivací systému nebo může poskytnout vzdálenou podporu při aktivaci (zpoplatněná služba).                            

 

 1. Aktivace zákaznického účtu po instalaci hardwaru:        
 1. Zákazník je oprávněn k přístupu do zákaznické zóny MoistureGuard po zaplacení poplatku za monitorování. Tento přístup se uskuteční po potvrzení e-mailové adresy zákazníka zasláním kontaktní e-mailové adresy na adresu              info@senzomatic.comZákazník může požádat o přístup do zákaznické zóny i pro jiné osoby (např. pro stavební firmu nebo v případě B2B zákazníků pro vlastníka či uživatele budovy).            

 

 1. Profesionální podpora v podobě nepřetržitého monitorování je základním prvkem systému a jako služba je za účelem ochrany obchodního tajemství a mimořádně náročné interpretace dat poskytována výhradně společností MoistureGuard. K analýze dat se používá umělá inteligence a pokročilé algoritmy, jakož i specifické a individuální poradenství specialistů společnosti MoistureGuard. Po aktivaci systému jsou data ze senzorů odesílána do společnosti MoistureGuard a ta je shromažďuje. Po dobu dohodnutého monitorování systému jsou data zasílaná ze senzorů do centrální jednotky (CU) nepřetržitě kontrolována, popř. pozorována a vyhodnocena společností MoistureGuard. Společnost MoistureGuard použije shromážděná data k tomu, aby zákazníka upozornila na vzniklé nebo hrozící rizikové situace (vlhkost, průsaky vody), poradila mu s možnými příčinami zvýšení vlhkosti a na základě informací poskytnutých zákazníkem navrhla možná řešení. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se monitorování kontaktujte společnost MoistureGuard na adreseinfo@senzomatic.com.                                                                                                                                 
 1. 8.           Zákazník je odpovědný za skutečné provedení navržených opatření k vyřešení vzniklé vlhkosti.                  V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na společnost MoistureGuard prostřednictvím e-mailu: info@senzomatic.com
 2. Se zakoupením systémového hardwaru je automaticky zakoupeno roční předplatné pro monitorování vlhkosti společností MoistureGuard. Služba monitorování je nabízena ve verzi " Standard " nebo " Premium ". V této souvislosti je třeba poznamenat, že ačkoliv zákazník není povinen monitoring zakoupit, hardware bez něj ale nemá žádný praktický význam.                         

 

Monitorovací systém je zakoupen na dobu určitou na prvních 24 měsíců od aktivace systému a může být prodloužen vždy o další 1 rok, přičemž objednávka musí být potvrzena/aktivována nejméně jeden měsíc před vypršením aktuálního předplatného. Monitorovací systém je aktivní pouze v případě, že je objednávka aktivní a zároveň byl uhrazen poplatek za monitorování v souladu s níže popsanými způsoby platby. V případě přerušení monitorovací služby z důvodu opožděné platby ze strany zákazníka bude společnost MoistureGuard účtovat manipulační poplatek podle platného ceníku společnosti MoistureGuard (k dispozici na vyžádání nebo ke stažení na webových stránkách společnosti MoistureGuard).                                                                                        

 

Monitorování je nabízeno ve dvou variantách: "Standard " a " Premium ". Rozsah monitorovacích služeb v jednotlivých variantách naleznete v příloze.            

 

 1. Objednáním hardwaru a souvisejícího monitorování zákazník souhlasí s výměnou dat mezi centrální jednotkou (CU) a poskytovatelem cloudu. Data jsou přenášena výhradně za účelem ochrany zdraví a majetku díky včasnému odhalení vlhkosti a průsaku vody. Výměna dat probíhá nepřetržitě, pokud je centrální jednotka aktivní, tj. připojená k napájení a připojená k internetu.         

 

 1. Za účelem rychlé a efektivní komunikace se zákazníkem nabízí společnost MoistureGuard zákaznický účet s různými možnostmi přístupu a nastavení. Po zaplacení monitorovacího poplatku je zákazník oprávněn aktivovat zákaznický účet a přístup do systému. Zákaznický účet aktivuje společnost MoistureGuard na základě potvrzení e-mailové adresy zákazníka e-mailem na adresu info@senzomatic.com. Po aktivaci přístupu společností MoistureGuard obdrží zákazník e-mail s odkazem na vytvoření hesla. Po přihlášení má zákazník přístup k brožurám společnosti MoistureGuard a částečný přístup ke grafickému znázornění shromážděných údajů.                                                                                      

 

Pro účely komunikace se zákazníkem musí být evidovány jeho kontaktní údaje (telefon, e-mail, souhlas s telefonickým, SMS nebo e-mailovým kontaktem) v plném rozsahu. Výše uvedená komunikace probíhá v souladu s individuálním vyhodnocením a posouzením v rámci interních monitorovacích procesů společnosti MoistureGuard speciálně vyškolenými specialisty. Typ komunikace se liší v závislosti na zakoupeném předplatném (Standard nebo Premium).  

 

 

 1. Nabídka a uzavření smlouvy 

 

 1. Popisy našich služeb na našich webových stránkách, v brožurách, na webových stránkách nebo v dokumentech třetích stran mají pouze informativní charakter. Dále nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost a správnost informací uvedených na webových stránkách nebo v dokumentech třetích stran.                         
 2. Nabídky společnosti MoistureGuard jsou nezávazné a mohou obsahovat tiskové a jiné chyby.               Konkrétní nabídka vychází z obsahu smlouvy a podpůrných podkladů, jako jsou ceníky. Nabídka je platná po dobu 1 (jednoho) měsíce od data vystavení, přičemž doba platnosti se počítá od data první cenové nabídky v rámci příslušného obchodního případu.                           
 3. Předpokladem pro poskytování našich služeb je uzavření smlouvy s námi a zaplacení poplatku za užívání. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem písemného potvrzení nabídky od společnosti MoistureGuard včetně návrhu senzorů (postačí potvrzení e-mailem).                    
 4. V případě neexistence jiné dohody jsou nabídky nebo odhady nákladů adresované společnosti MoistureGuard závazné a bezplatné.           
 5. Společnost MoistureGuard může služby provádět sama nebo je nechat provést subdodavatelem.               
 6. Následující dokumenty jsou součástí smluvní dokumentace, přičemž v případě rozporů platí dokumenty v uvedeném pořadí:                

 

 • Objednávka zákazníka, která se skládá z potvrzené cenové nabídky společnosti MoistureGuard včetně dohodnutého návrhu senzorů,              
 • Smlouva o poskytování služeb MoistureGuard, pokud byl takový písemný dokument vytvořen, 
 • tyto Všeobecné obchodní podmínky,           
 • Reklamační řád a Prohlášení MoistureGuard o ochraně osobních údajů (ke stažení na webových stránkách). 

    

 1. Za účelem využívání našich služeb je nutné u nás založit osobní profil. Profil obsahuje zejména Vaše celé jméno, doručovací adresu, kontaktní a platební údaje. Další podrobnosti o aktivaci Vašeho zákaznického účtu naleznete v části III těchto VOP.  

 

 1. Lhůty

Hardware systému bude dodán během 4–8 týdnů od zaplacení zálohy podle článku VI., není-li dohodnuto jinak (dále také jen "lhůta"). Lhůta se prodlužuje:   

 • po vzájemné dohodě,
 • z důvodů nebo překážek nezaviněných společností MoistureGuard zejména pokud práce zákazníka (instalace hardwaru, aktivace systému) nebyly provedeny řádně nebo včas. V této souvislosti se odkazuje na dobu platnosti cenové nabídky a případnou změnu ceny z důvodu posunutí termínu, ke kterému může dojít na náklady zákazníka.                       

 

 

 1. Platební podmínky

 

 1. Ceny za hardware a software systému MoistureGuard, monitorování a další služby společnosti     MoistureGuard vycházejí z platného ceníku společnosti MoistureGuard, pokud nebylo se zákazníkem výslovně dohodnuto jinak. Ceník je k dispozici ke stažení na internetových stránkách společnosti MoistureGuard nebo bude zákazníkovi zaslán na vyžádání.                  
 2. Cena za monitoring v prvních 24 měsících od aktivace systému je zahrnuta v cenové nabídce společnosti MoistureGuard pokud není stanoveno a dohodnuto jinak, a zákazník ji hradí předem.                              
 3. Zákazník musí zaplatit zálohu ve výši 50 % ceny dodávaných komponentů (senzory, hardware, kabely). Záloha a poplatek za monitorování jsou splatné do 7 dnů od obdržení faktury.                     Fakturu bude společností MoistureGuard vystavena spolu s podepsanou smlouvou nebo po písemném potvrzení cenové nabídky společností MoistureGuard a následně zaslána zákazníkovi.                       
 4. Zbývající cena je splatná před dodáním systému v dohodnutém termínu na základě faktury vystavené společností MoistureGuard. Všechny (dílčí) faktury od společnosti MoistureGuard jsou splatné do 7 dnů ode dne doručení faktury zákazníkovi.                    
 5. Pokud dojde ke zvýšení ceny z důvodu (dodatečných) prací a nákladů schválených zákazníkem, které přesahují původně sjednaný rozsah služeb společnosti MoistureGuard (dále také jen "dodatečné náklady"), je společnost MoistureGuard oprávněna vystavit samostatnou fakturu na dodatečné náklady se splatností 5 dnů ode dne doručení faktury zákazníkovi.                                                     
 6. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání fakturované částky na účet společnosti MoistureGuard.                
 7. Společnost MoistureGuard je oprávněna zasílat faktury zákazníkovi také v elektronické podobě.             Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě společností MoistureGuard.               

 

 

 1. Vyhrazení vlastnického práva

 

 1. Do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem společnosti MoistureGuard.         
 2. V případě prodlení zákazníka s platbou jsme oprávněni uplatnit svá práva vyplývající z výhrady vlastnického práva. Je dohodnuto, že uplatnění výhrady vlastnického práva nepředstavuje odstoupení od smlouvy, pokud odstoupení od smlouvy nebude výslovně deklarováno.                      

 

 1. Odpovědnost/náhrada škody/záruka

 

 1. Společnost MoistureGuard odpovídá zákazníkovi v souladu se zákonnými ustanoveními za škody na životě, těle a zdraví a za škodu způsobenou vadou výrobku podle platných zákonů, jakož i za všechny škody, které jsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení smlouvy. Jakákoli další odpovědnost společnosti MoistureGuard je vyloučena. Společnost MoistureGuard výslovně vylučuje jakoukoli záruku a odpovědnost za vady a škody způsobené nesprávným používáním, údržbou nebo instalací ze strany zákazníka, jakož i v případech, kdy byl systém nebo instalace poškozeny mechanicky, vodou, přepětím, zkratem nebo vysokou teplotou.               
 2. Společnost MoistureGuard výslovně neodpovídá za škody způsobené vlastním vnikáním a unikem vody. Systém a monitorování nezabraňují vzniku vnikání a úniku vody ani neslouží jako pojištění, ale jsou instalovány výhradně za účelem co nejvčasnějšího zjištění vnikání a úniku vody a její co nejpřesnější lokalizace, aby se snížily škody na majetku nebo zdraví.                                                  
 3. Pokud dojde k vniknutí nebo průsaku vody, nemá společnost MoistureGuard na chování zákazníka žádný vliv. Společnost MoistureGuard může pouze poskytnout informace o akutním nebo vznikajícím riziku vniknutí vody v souladu se smluvními podmínkami. Společnost MoistureGuard rovněž nemůže nést žádnou odpovědnost za správné vyhodnocení možných příčin průsaku vody na základě shromážděných údajů, neboť vyhodnocení údajů závisí na mnoha faktorech, včetně chování zákazníka, které není z údajů patrné a ani je společnost MoistureGuard nemůže ovlivnit.                                                                
 4. 4.           Zakoupením hardwaru systému a aktivací monitorování získá zákazník zvýšenou možnost ochrany svého majetku z hlediska včasného odhalení příčin škod způsobených vodou, a to zejména v místech, která nejsou přístupná a vniknutí nebo únik vody nelze v první fázi zjistit vizuálně. Systém monitoruje místa, kde jsou nainstalovány senzory. Monitorování je aktivní pouze v případě, že zákazník řádně a včas zaplatil poplatek za monitorování v souladu s dohodnutými podmínkami. Pokud je zákazník v prodlení s úhradou poplatku za monitorování, není společnost MoistureGuard povinna se zákazníkem komunikovat.                                                                                                       
 5. Případné nároky na náhradu škody ze strany zákazníka musí být uplatněny u soudu do šesti měsíců od okamžiku, kdy se dozvěděl o škodě a o tom, kdo ji způsobil, nejpozději však do dvou let od události, která vedla ke vzniku nároku.                                
 6. Zákazník musí prokázat, že škoda vznikla zaviněním společnosti MoistureGuard.                
 7. Zákazník je povinen neprodleně zkontrolovat služby poskytnuté společností MoistureGuard a případné vady neprodleně písemně oznámit společnosti MoistureGuard s přesným uvedením povahy vady v souladu s platným reklamačním řádem společnosti S MoistureGuard, jinak veškeré záruční, kompenzační a jiné nároky zákazníka zanikají.                                       
 8. Záruční doba na dodané hardwarové a softwarové komponenty je 2 roky od dodání.              
 9. Zákazník musí prokázat, že vada existovala již v době předání.
 10. Společnost MoistureGuard je v každém případě oprávněna odstranit vady podle svého uvážení opravou nebo dodaním nové nebo chybějící věci v přiměřené lhůtě. Nárok na slevu je v těchto případech vyloučen. Platí rovněž Reklamační řád společnosti MoistureGuard.
 11. Pokud jsou tvrzení zákazníka o vadách neoprávněná, je zákazník povinen uhradit společnosti MoistureGuard náklady, které jí vznikly v souvislosti se zjištěním neexistence vady nebo s odstraněním vady.                     
 12. Stav, kdy je hardware funkční, ale zákazník nedisponuje připojením k internetu, nemá na zákonnou ani smluvní záruční dobu žádný vliv. Společnost MoistureGuard doporučuje aktivovat internetové připojení předem, aby byl zákazník aktivně chráněn již v době uvedení do provozu.             

        

 

 1. Postup při podávání stížností

 

V případě závady je zákazník povinen vyplnit reklamační formulář, který je k dispozici na webových stránkách společnosti MoistureGuard, a zaslat jej e-mailem na adresuinfo@senzomatic.com, aby společnost MoistureGuard mohla závadu posoudit.                                       V případě potřeby musí zákazník poskytnout doplňující informace. Pro posouzení reklamace a rozsah nároků zákazníka z vadného plnění platí aktuální Reklamační řád společnosti MoistureGuard (k dispozici na vyžádání nebo ke stažení na webových stránkách společnosti MoistureGuard). Přijetím těchto VOP prohlašujete, že souhlasíte s platným Reklamačním řádem a ustanoveními v něm obsaženými.

 

 1. Dohoda o mlčenlivosti

 

 1. Plány, náčrty, odhady nákladů a další podklady, jako jsou brožury, katalogy, vzorky, prezentace a podobně, zůstávají duševním vlastnictvím společnosti MoistureGuard Jakékoliv použití, zejména předávání, rozmnožování, zveřejňování a zpřístupňování, včetně kopírování, a to i částečného, vyžaduje výslovný souhlas společnosti MoistureGuard.                                    
 2. Společnost MoistureGuard může kdykoli požádat o vrácení všech výše uvedených dokumentů.           Pokud k uzavření smlouvy nedojde, musí být společnosti MoistureGuard vráceny neprodleně, aniž by o to bylo požádáno.             
 3. Zákazník se dále zavazuje v případě poznatků získaných v rámci obchodního vztahu zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám.                 
 4. Jakékoli porušení těchto ustanovení ze strany zákazníka opravňuje společnost MoistureGuard k předčasnému ukončení smlouvy s okamžitou platností a k uplatnění dalších zákonných nároků, zejména zdržet se daného jednání a/nebo náhrada škody.                          

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

 1. Údaje zákazníků jsou spravovány v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti SENZOMATIC. Aktuální Prohlášení o ochraně osobních údajů je k dispozici na adrese    www.senzomatic.com.  Přijetím těchto VOP souhlasíte s aktuálními Prohlášením o ochraně osobních údajů a zároveň se zpracováním údajů v souladu s ustanoveními v nich obsaženými.
 2. Zákazník je povinen při uzavření smlouvy poskytnout osobní údaje správně a pravdivě a je povinen neprodleně sdělit společnosti MoistureGuard o všech změnách svých osobních údajů.                        
 3. Pokud zákazník poskytne společnosti MoistureGuard v souvislosti se smlouvou osobní údaje jiné osoby, odpovídá za to, že tak učinil s vědomím dotčené osoby a na základě jejího informovaného souhlasu a že předtím splnil všechny zákonné povinnosti k jejich ochraně.                                                  
 4. 4.           Objednáním hardwaru a souvisejícího monitorování zákazník souhlasí s výměnou dat mezi centrální jednotkou (CU) a poskytovatelem cloudu. Data jsou přenášena výhradně za účelem ochrany zdraví a majetku díky včasnému odhalení vlhkosti a průsaků vody. Výměna dat probíhá nepřetržitě, pokud je centrální jednotka aktivní, tj. připojená k napájení a připojená k internetu.         

 

 1. Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem     

 

 1. Zákazník jako spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu, pokud byla smlouva uzavřena na dálku a mimo obchodní prostory. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat společnost MoistureGuard poštou, e-mailem nebo telefonicky prostřednictvím jednoznačného prohlášení o odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, aby oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy bylo odesláno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Aktuální kontaktní údaje naleznete na našich webových stránkách.                                                                                                  
 2. Zákazník může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář uvedený na webových stránkách.             
 3. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy v souladu s ustanoveními tohoto bodu XII, MoistureGuard v důsledku toho vrátí zákazníkovi všechny přijaté platby snížené o náklady na dodání, pokud nebylo na žádost zákazníka použito standardní dodání, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy MoistureGuard obdržel oznámení o odstoupení od této smlouvy. Pro toto vrácení použije společnost MoistureGuard stejné platební prostředky, které zákazník použil pro původní transakci, pokud se se zákazníkem výslovně nedohodne jinak. Společnost MoistureGuard si vyhrazuje právo odmítnout vrácení platby, dokud společnost MoistureGuard neobdrží hardware zpět nebo dokud zákazník nepředloží důkaz, že zboží vrátil.                                                                                                           
 4. Spotřebitel je povinen zaslat nebo předat zboží společnosti MoistureGuard neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy společnost MoistureGuard informuje o odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zákazník odešle zboží před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.                
 5. Pokud společnost MoistureGuard na žádost zákazníka poskytne služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je zákazník povinen zaplatit společnosti MoistureGuard přiměřenou část sjednané ceny za služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.                                  
 6. Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno, pokud byl objednaný hardware vyroben podle specifikací zákazníka nebo přizpůsoben jeho osobním potřebám.                    

 

 1. Doba trvání smlouvy o monitorování   

Smlouva, popř. předplatné na monitorování se uzavírá na dobu určitou a trvá po dobu, na kterou zákazník předem zaplatil společnosti MoistureGuard poplatek za tuto službu. Vypovězení smlouvy je vyloučeno.    

 

 1. Právo společnosti MoistureGuard na odstoupení od smlouvy

Vedle zákonných a smluvně dohodnutých důvodů je společnost MoistureGuard oprávněna odstoupit od smlouvy v následujících případech:               

1.           zahájení insolvenčního řízení na majetek zákazníka, a to i kdykoliv po zahájení insolvenčního řízení, včetně období po prohlášení konkurzu na majetek zákazníka,

2.           prodlení zákazníka s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku podle Všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů.                    

3.           opakované neúspěšné pokusy o kontaktování zákazníka, který nereaguje ani na žádost společnosti MoistureGuard o kontaktování, takže ze strany společnosti MoistureGuard již nelze očekávat spolupráci se zákazníkem.                             

 

 1. Práva a povinnosti zákazníka   

 

 1. Zákazník je odpovědný v případě jím využívaných služeb zejména za:           
 1. zajištění přístupu systému MoistureGuard k internetu pro plně funkční přenos signálů do monitorovacího systému.                
 2. zajištění kompletního provozu systému MoistureGuard (zejména napájení a nouzové napájení).           
 1. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření smlouvy.             Náklady vzniklé zákazníkovi použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo pořízením služeb (monitorování) od společnosti MoistureGuard (náklady na internetové připojení) nese zákazník.                              
 2. Zákazník musí neprodleně informovat společnost MoistureGuard o jakémkoli poškození nebo zničení hardwaru systému, zejména senzorů, kabelů nebo jiných součástí systému.                     
 3. Zákazník je povinen udržovat své přístupové údaje do systému MoistureGuard v tajnosti a chránit je před zneužitím třetími osobami. V případě porušení této povinnosti odpovídá zákazník za veškeré škody, které společnosti MoistureGuard nebo třetím osobám vzniknou v důsledku zneužití přístupových údajů.                     
 4. Zákazník bere na vědomí, že systém MoistureGuard může obsahovat technické prostředky (Digital Rights Management – DRM), které zabraňují nezákonnému používání systému MoistureGuard v rozporu s těmito podmínkami.
 5. Nestanoví-li zákon jinak, není zákazník oprávněn započíst své vlastní pohledávky proti pohledávkám společnosti MoistureGuard, ledaže by pohledávka zákazníka byla společností MoistureGuard písemně uznána nebo určena soudem.                               

 

 

 1. Práva a povinnosti společnosti MoistureGuard

 

 1. Společnost MoistureGuard je oprávněna omezit nebo přerušit poskytování služeb na nezbytně nutnou dobu z důvodu údržby infrastruktury potřebné pro poskytování systému a zavazuje se provádět údržbu serverů podle potřeby v době od 00:00 do 6:00 hodin, pokud tomu nebrání provozní důvody.                                                
 2. MoistureGuard je rovněž oprávněn přerušit poskytování služeb na nezbytně nutnou dobu, pokud má na poskytování služeb přímý vliv porucha hardwarové nebo softwarové funkčnosti systému nebo síťové infrastruktury, přerušení dodávky elektrické energie, havárie, rekonstrukce budov a zásobovacích zařízení nebo prostor, ve kterých je server umístěn.                                                   
 3. MoistureGuard je povinen informovat zákazníka o všech okolnostech, které brání poskytování služeb, pokud možno předem, pokud jsou MoistureGuard a poskytovateli známy, a pokud by mělo být poskytování služeb přerušeno na dobu delší než šest hodin, aby zákazník mohl přijmout nezbytná opatření.
 4. MoistureGuard neodpovídá za přerušení poskytování služeb způsobené selháním hardwarové nebo softwarové funkce systému potřebného pro správu síťové infrastruktury, přerušením dodávky elektrické energie, haváriemi, rekonstrukcí budov a inženýrských sítí nebo prostor, kde je server umístěn.                                           
 5. I po ukončení smluvního vztahu se zákazníkem je společnost MoistureGuard oprávněna shromažďovat a zhodnocovat data z nainstalovaného hardwaru pro vlastní výzkumné účely.                          Zákazník je oprávněn současně s ukončením smluvního vztahu nebo kdykoli později písemně informovat společnost MoistureGuard, že svůj souhlas v tomto bodě odvolává.                         

 

 1. Vyloučení odpovědnosti společnosti MoistureGuard

 

 1. Zákazník si je vědom toho, že poskytování služeb MoistureGuard je závislé na správném přenosu dat a signálů. Přijímá skutečnost, že společnost MoistureGuard nemůže poskytnout žádnou záruku za vadné služby, které jsou způsobeny:               
 1. procesy a službami, které doprovázejí nebo umožňují přenos signálu ze zařízení,            
 2. sítěmi GSM/GPRS, internetem a podobně, jejich kvalitou a funkčností,       
 3. komponenty v sítích LAN, jejich kvalitou a funkčností,     
 4. hardwarovým a softwarovým vybavením mimo rozsah působnosti společnosti MoistureGuard.      
 1. Odpovědnost společnosti MoistureGuard za škody způsobené ušlým ziskem je vyloučena.        
 2. Zákazník si je vědom, že služba, tj. monitorování, je poskytována pouze v případě řádného zaplacení poplatku společností MoistureGuard. Pokud je zákazník v prodlení s úhradou poplatku za monitoring, není společnost MoistureGuard povinna vyhodnocovat data získaná ze senzorů a případně kontaktovat zákazníka v rámci monitorování.                                    
 3. Zákazník přijímá skutečnost, že MoistureGuard nenese žádnou odpovědnost za výpadky podpůrných služeb třetích stran v souvislosti s poskytováním služby (např. poruchy GSM/GPRS a podobných sítí a telekomunikačních kanálů, poruchy a výpadky internetové sítě) a za škody, které v důsledku toho zákazníkovi vzniknou.                      
 4. Kromě funkcí systému MoistureGuard výslovně zaručených ve smlouvě je používání zákazníkem nebo poskytování služeb společností MoistureGuard bez výslovné nebo předpokládané záruky jakéhokoli druhu a společnost MoistureGuard neposkytuje žádná další nebo předpokládaná prohlášení nebo záruky jakéhokoli druhu, zejména žádnou záruku vhodnosti systému pro určitý účel. Společnost MoistureGuard nezaručuje, že funkce obsažené v systému MoistureGuard budou splňovat požadavky zákazníka.                                                      
 5. Společnost MoistureGuard neodpovídá zákazníkovi, uživateli ani pojišťovně za škody způsobené      vodou. Společnost MoistureGuard rovněž neodpovídá za škody, které vznikly nebo vzniknou v souvislosti s odstraněním skutečné příčiny průsaku vody nebo v průběhu uvádění do původního stavu.                                
 6. Systém může sloužit jako referenční systém pro pojištění zákazníka nebo uživatele, pokud chce pojistitel zohlednit systém jako možnou nadprůměrnou ochranu a tím případně zvýhodnit výši pojistné částky nebo pojistného plnění. Systém sám o sobě nemá na tuto situaci žádný vliv, protože se předpokládá individuální přístup různých pojistitelů, a tedy i individuální posouzení příslušné pojistné smlouvy.                           

 

 1. Vlastnická a autorská práva 

 

 1. Veškeré služby poskytnuté společností S MoistureGuard, včetně služeb z prezentací (např.      návrhy, nápady, náčrty, předběžné návrhy, finální grafická řešení, koncepty, negativy, diapozitivy), včetně jejich jednotlivých částí, zůstávají majetkem společnosti MoistureGuard, stejně jako jednotlivé díly a originály návrhů, a společnost MoistureGuard si je může kdykoliv vyžádat zpět, zejména po ukončení smluvního vztahu. Zaplacením sjednané ceny získává zákazník časově omezené právo na užívání ke sjednanému účelu. Získání práv na služby od společnosti MoistureGuard vyžaduje ve všech případech úplnou úhradu fakturovaných částek.                    
 2. Souhlas společnosti MoistureGuard je nutný pro použití služeb společnosti MoistureGuard, které přesahuje původně dohodnutý účel a rozsah použití, bez ohledu na to, zda je tato služba chráněna autorským právem. Společnost MoistureGuard a autor mají za to nárok na zvláštní přiměřenou odměnu.          
 3. Zákazník nese odpovědnost vůči společnosti MoistureGuard za jakékoliv protiprávní použití ve dvojnásobné výši přiměřeného poplatku za takové použití.               
 4. Společnost MoistureGuard je oprávněna bezplatně využívat výsledky své práce nebo jejich výňatky pro účely vlastní propagace, a to i po skončení smluvního období.                      

 

 1. Vyšší moc

 

 1. Společnost MoistureGuard neporušuje tuto Smlouvu a nenese odpovědnost za neplnění nebo prodlení s plněním jakýchkoliv svých povinností podle této smlouvy v rozsahu, v jakém je toto neplnění důsledkem jednání, událostí, opomenutí nebo nehod, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu nebo které lze přičíst takovým okolnostem ("vyšší moc"), včetně událostí, jako je požár, záplavy, zemětřesení, bouře nebo jiné přírodní katastrofy; pandemie a epidemie, zejména pandemie Covid-19; válka, ozbrojené konflikty; teroristické útoky, občanská válka, občanské nepokoje nebo výtržnosti; jaderná, chemická nebo biologická kontaminace; požár, výbuch nebo neštěstí; zřícení stavebních konstrukcí, výpadek strojních zařízení, počítačů nebo vozidel a/nebo stávky, a lhůta pro splnění těchto závazků se odpovídajícím způsobem prodlužuje. Odpovídající povinnosti druhé strany se pozastavují ve stejném rozsahu.                                                                                                             
 2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zásahu vyšší moci sjednají takový dodatek ke smlouvě a všechna příslušná ustanovení, který zohlední dopady vyšší moci na závazky smluvních stran a bude v co největší míře ekonomicky odpovídat původnímu účelu smlouvy.
 3. Pokud se smluvní strany navzdory svému úsilí nedohodnou na úpravě smlouvy ve smyslu odstavce 2 a případ vyšší moci trvá déle než dva měsíce, může kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu písemně vypovědět s čtrnáctidenní výpovědní lhůtou. Smluvní vztah je ukončen uplynutím výpovědní lhůty.       

 

 1. Ostatní

 

 1. Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačním řádem a Prohlášením o ochraně osobních údajů, souhlasí s jejich obsahem a přijímá je.                          
 2. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.              
 3. Veškeré právní vztahy mezi společností MoistureGuard a zákazníkem se řídí českým právním pořádkem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních norem.                       Volba práva nemá za následek zbavení spotřebitele ochrany, kterou mu poskytují ta ustanovení, od nichž se podle práva, které by bylo rozhodné v případě, že by volba práva nebyla provedena, nelze dohodou odchýlit.
 4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní podléhají příslušnosti věcně příslušného soudu XXX, pokud není stanovena výlučná příslušnost.           
 5. Pokud by některé ustanovení těchto VOP bylo nebo se stalo zcela nebo zčásti neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které se co nejvíce blíží jeho hospodářskému účelu a zaručuje odpovídající hospodářský úspěch.                              
 6. Zákazník je informován o změnách VOP a tyto se považují za dohodnuté, pokud zákazník do 14 dnů nevznese písemně námitky proti změněným VOP; v oznámení je zákazník výslovně informován o významu mlčení a o konkrétně změněných ustanoveních. Tato fikce souhlasu se nevztahuje na podstatné změny obsahu služby a poplatků.          

Cookies

V SENZOMATIC používáme cookies a další technologie, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost a zprostředkovali personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Za tímto účelem shromažďujeme informace o uživatelích, jejich chování a zařízeních. Kliknutím na „Souhlasím“ výše zmíněné přijímáte a souhlasíte s tím, že tyto informace budeme sdílet s třetími stranami, např. našimi obchodními partnery.

Cookies

V SENZOMATIC používáme cookies a další technologie, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost a zprostředkovali personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Za tímto účelem shromažďujeme informace o uživatelích, jejich chování a zařízeních. Kliknutím na „Souhlasím“ výše zmíněné přijímáte a souhlasíte s tím, že tyto informace budeme sdílet s třetími stranami, např. našimi obchodními partnery.