Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MoistureGuard

MoistureGuard, s.r.o., IČO 079 32 197, se sídlem Hradešínská 1768/22, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze, spisová značka C 310078 vedená u Městského soudu v Praze

(účinnost od 31. 10. 2020)

 

 1. 1.           Předmět Všeobecných obchodních podmínek
 1. Tyto Podmínky jsou vydány společností MoistureGuard, s.r.o., IČO 079 32 197, se sídlem Hradešínská 1768/22, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze, spisová značka C 310078 vedená u Městského soudu v Praze, a blíže upravují práva a povinnosti Stran při poskytování a čerpání Služeb.
 2. Definice a zkratky použité v Podmínkách s velkým počátečním písmenem mají pro účely Smlouvy a poskytování Služeb význam uvedený v Podmínkách.
 3. Podmínky tvoří spolu se Smlouvou, ceníkem a případným doplňkovým ceníkem smluvní podmínky, za kterých jsou poskytovány Služby. V případě rozporu znění jednotlivých dokumentů má přednost znění Smlouvy a poté Podmínek, ceníku a doplňkového ceníku.

 

 1. 2.           Definice pojmů

„Hardware MoistureGuard“

Znamená centrální jednotky a senzory, jejichž přesná specifikace je vždy uvedena na Webu a bude současně uvedena v objednávce Zákazníka

„Informování Zákazníka“

znamená poskytnutí informace alespoň jedné Kontaktní osobě Zákazníka nebo Zákazníkovi samotnému prostřednictvím telefonického hovoru, zasláním e-mailové nebo SMS zprávy nebo zprávy pomocí Instant Messaging aplikace.

„Korespondenční adresa“

znamená adresu, kterou Zákazník uvedl Poskytovateli jako místo, kam mu mají být doručovány listinné písemnosti.

„Montážní partner“

znamená subjekt, který jako Zákazníkův smluvní dodavatel zabezpečuje montážní a servisní činnosti týkající se Systému MoistureGuard u Zákazníka.

„Občanský zákoník“

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

„Objekt“

znamená objekt, jehož se týká poskytování Služby.

„Podmínky“

znamenají tyto Všeobecné obchodní podmínky. Podmínky jsou přístupné v tištěné podobě v sídle Poskytovatele a v elektronické podobě na Webu a je tak umožněna jejich archivace, tisk, případně jiná forma reprodukce.

„Poskytovatel“

znamená obchodní společnost MoistureGuard, s.r.o., IČO 079 32 197, se sídlem Hradešínská 1768/22, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze, spisová značka C 310078 vedená u Městského soudu v Praze, zákaznická linka: […], e-mail:[…]

„Signál“

znamená signál nebo zprávu vyslané z Hardware MoistureGuard a přijaté na Poskytovatelem, jimiž jsou přenášeny informace zejména o stavu vlhkosti, stavu CO2 a dalších ve Smlouvě uvedených parametrech v Objektu, technickém stavu Hardware MoistureGuard nebo jeho části či o poruchách.

„Služba“

Znamená službu poskytovanou Poskytovatelem, tj. Službu dodání a instalace MG a Službu Maintenance MG

„Služba dodání a instalace MG“

Má význam uvedený v čl. 3.3 Podmínek

„Služba Maintenance MG“

Má význam uvedený v čl. 3.5 Podmínek

„Služba MoistureGuard“.

znamená kteroukoliv ze služeb, na kterou se vztahují Podmínky, poskytovanou Zákazníkovi na základě Smlouvy Poskytovatelem

„Služba Systému MoistureGuard“

Má význam uvedený v čl. 3.4 Podmínek

„Smlouva“

znamená smlouvu uzavřenou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, na jejímž základě se Poskytovatel zavazuje poskytovat Zákazníkovi Službu nebo Služby a Zákazník se zavazuje za poskytování Služby platit Poskytovateli sjednanou cenu. Součástí Smlouvy jsou veškeré její přílohy.

„Strana“

znamená kteroukoliv ze smluvních stran Smlouvy.

„Systém Poskytovatele“

Znamená webové stránky a aplikaci: www.senzomatic.com

„Vyšší moc“

znamená překážku, která nastala nezávisle na vůli Poskytovatele, bránila mu ve splnění povinnosti a nemohl ji překonat nebo jen za vynaložení nadměrného úsilí či nákladů jako např. živelná pohroma, sabotáž, stávka, pandemie, válečné události, povstání nebo jiné hromadné násilné nepokoje, krize, demonstrace, zhoršená dopravní situace, nepříznivé povětrnostní podmínky, jakož i jakékoliv jednání, událost či stav, jenž je mimo sféru vlivu Poskytovatele (např. hackerský útok, šíření počítačového viru) a který neumožňuje nebo ztěžuje řádné poskytování Služby či plnění jiné povinnosti, včetně výpadků podpůrných služeb třetích osob souvisejících s poskytování Služby (např. nefunkčnost GSM/GPRS a obdobných sítí a telekomunikačních tras, dlouhodobý výpadek elektrického proudu).

„Web“

znamená internetové stránky Poskytovatele provozované na adrese: www.senzomatic.com.

„Zákazník“

znamená osobu, která má s Poskytovatelem uzavřenu Smlouvu a která je oprávněná užívat Objekt. Zákazníkem se pro účely Podmínek rozumí buď spotřebitel, nebo podnikatel.

 1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná; pokud Podmínky zmiňují spotřebitele, týkají se příslušná ustanovení pouze spotřebitelů.
 2. Podnikatelem je každý, kdo není pro účely Podmínek spotřebitelem. Je-li podnikatel osobou, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a Smlouva sama takové registraci podléhá, zavazuje se Zákazník provést její registraci bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy a o provedení registrace zároveň informovat Poskytovatele.

„Zákaznická zóna“

znamená uživatelské prostředí dostupné z webových stránek Poskytovatele umístěných na adrese […] , které slouží Zákazníkům zejména k poskytnutí přehledu o jejich Smlouvách, identifikačních, adresních a kontaktních údajích, které Zákazník pro účely poskytování Služeb sdělil Poskytovateli, a v určitém rozsahu i k jejich.

„Zásady GDPR“

znamenají dokument Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti MoistureGuard, s.r.o.

 

 1. 3.           Poskytované Služby
 1. Podmínky se vztahují na poskytování následujících služeb:
 1. dodání a instalace MG
 2. provozování Systému MoistureGuard
 3. Maintenance MG
 1. Poskytování Služby jako takové nemůže zabránit případnému vzniku škod způsobených vlhkostí a jinými nepříznivými vlivy, resp. vlastnostmi stavby či kvalitou dodávky stavby.
 2. 3.3        Specifikace Služby dodání a instalace MG
 1. Služba dodání a instalace MG zahrnuje:
 • doporučení vhodného vybavení Objektu Hardwarem MG a návrhem jeho umístění umístění
 • dodání Zákazníkem vybraných částí Hardware MG
 • instalaci Hardware MG buď přímo Poskytovatelem nebo Montážním partnerem.
 • 3.4        Specifikace Služby Systému MoistureGuard

Softwarová aplikace určená ke sběru a ukládání dat ze senzorů Hardwaru MoistureGuard a jejím následným vyhodnocování dle nastavených mezních hodnot spojená s automatickým vyhodnocováním pomocí autonomních systémů. Visuální zpracování dat je dostupné přes webovou platformu na Webu. Notifikace jsou poskytovány pomocí emailu z adresy info@moistureguard.cz a případně přes mobilní aplikace pro telefony s operačním systémem iOS a Android.

 1. 3.5        Specifikace Služby Maintenance MG

Služba Maintenance MG je podpora Systému MoistureGuard, tj. update, upgrade nebo jiné změny softwarové aplikace MoistureGuard za účelem odstraňování chyb v Systému MoistureGuard a zajištění kompatibility a interoperability s novými verzemi systému MoistureGuard jiných výrobců.

 

 1. 4.           Uzavření Smlouvy
 1. Smlouva je uzavřena, jakmile Zákazník přijme nabídku na její uzavření. Přijetí nabídky s dodatkem, výhradou nebo jinou změnou není přijetím nabídky. Zákazník je při výběru Služby vázán nabídkou Poskytovatele a nemůže se od ní odchýlit.
 2. Veškerá prezentace Služeb umístěná v Systému Poskytovatele je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu k poskytnutí služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Internetové rozhraní obsahuje informace o Službách a Systému Poskytovatele, a to včetně uvedení ceny za poskytnutí Služeb. Cena za poskytnutí Služeb je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena za poskytnutí Služeb zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na Webu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Podmínkou pro poskytnutí užívání služeb je uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem a uhrazení ceny za užívání.
 5. Pro poskytnutí užívání služby zaregistruje uživatel osobní profil v uživatelském účtu v internetovém rozhraní. Osobní profil obsahuje zejména jméno a příjmení/firmu, doručovací adresu/sídlo, IČ, DIČ, elektronickou adresu, telefonní číslo a platební údaje.
 6. Před registrací osobního profilu uživatelem v uživatelském účtu a jeho potvrzením je Zákazníkem umožněno zkontrolovat a měnit údaje osobního profilu, které do uživatelského účtu vložil. Osobní profil v uživatelském účtu odešle Zákazník Poskytovateli s objednáním konkrétních Služeb v rámci Systému MoistureGuard kliknutím na tlačítko „DOKONČIT“ Údaje uvedené v osobním profilu v uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.
 7. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká kliknutím na tlačítko „DOKONČIT“. Následným uhrazením ceny za poskytnutí Služeb vzniká smlouva o dodání konkrétní Služby z nabídky Poskytovatele.
 8. Poskytovatel po uhrazení ceny za poskytnutí služeb, potvrdí obdržení objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou Zákazníkem.
 9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 10. Zákazník uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a Zásadami, s jejich obsahem souhlasí a přijímá je.
 11. Zaplacením faktury Poskytovatele, kterou je mu účtováno poskytování Služby, Zákazník potvrzuje, že byla Smlouva uzavřena a že se seznámil s obsahem Služby a podmínkami jejího poskytování.
 12. Pokud je Smlouva uzavřena se Zákazníkem, který je spotřebitelem, použitím prostředků komunikace na dálku, má Zákazník právo od takové Smlouvy odstoupit podle čl. 5.5 Podmínek.

 

 1. 5.           Doba trvání smlouvy
 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nedohodnou-li se Strany jinak.
 2. Výpověď Smlouvy, a to i uzavřené na dobu určitou, může kdykoliv učinit kterákoliv ze Stran, a to i bez udání důvodu.
 3. Výpovědní doba činí 30 (třicet) dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé Straně.
 4. Strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy z důvodu uvedeného v zákoně, ve Smlouvě nebo Podmínkách.
 5. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy uzavřené použitím prostředků komunikace na dálku nebo Smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, přičemž pro odstoupení dále platí následující:
 1. Lhůta běží ode dne uzavření Smlouvy.
 2. Uplatnění práva odstoupit od Smlouvy Zákazník sděluje Poskytovateli zasláním oznámení, přičemž Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je ke stažení k dispozici na Webu (sekce Ke stažení), není to však povinností Zákazníka.
 3. K dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy postačuje odeslat oznámení před jejím uplynutím.
 4. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení Zákazníka o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Zákazníka obdržel. Vrácení plateb Poskytovatel provede stejným způsobem, který použil Zákazník pro provedení své úhrady, pokud se nedohodne se Zákazníkem jinak. V žádném případě tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady.
 5. Pokud Zákazník požádal, aby poskytování Služeb začalo během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za Služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
 1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu:
 1. zahájení insolvenčního řízení se Zákazníkem, a to i kdykoliv po jeho zahájení včetně období po prohlášení konkursu na majetek Zákazníka.
 2. prodlení Zákazníka s úhradou jakéhokoliv jeho peněžitého závazku dle Podmínek či Smlouvy déle než třicet (30) dnů.
 3. opakované nemožnosti úspěšně kontaktovat Zákazníka, který nereaguje ani na výzvu Poskytovatele, aby jej kontaktoval.
 4. pochybnosti o pravdivosti ubezpečení Zákazníka dle článku IX. odst. 1. Podmínek, nebo v případě sporu mezi spoluvlastníky Objektu, či sporu mezi vlastníkem Objektu a jeho uživatelem, či mezi uživateli Objektu navzájem.
 5. z jiných důvodů uvedených v zákoně, ve Smlouvě či Podmínkách.
 1. Pokud Zákazník před odstoupením od Smlouvy Poskytovatelem předplatil cenu Služby, je Poskytovatel povinen vrátit mu finanční částku v poměrné výši odpovídající neodebraným Službám bez zbytečného odkladu poté, co od Smlouvy odstoupil.
 2. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení druhé Straně a nevyplývá-li ze zákona jinak, má účinky jen do budoucna.
 3. Práva a povinnosti ze Smlouvy přechází na případné právní nástupce Stran.
 4. Právní nástupci Zákazníka, který je fyzickou osobou, jsou povinni bezodkladně písemně informovat Poskytovatele o úmrtí Zákazníka, jakož i o osobě, na kterou přešla práva a povinnosti ze Smlouvy, a dodat Poskytovateli úmrtní list a jiné listiny prokazující jimi uváděné skutečnosti. Dále pak jsou povinni vynaložit přiměřenou součinnost, o níž budou Poskytovatelem požádáni, za účelem odstranění případných pochybností o osobě právního nástupce Zákazníka, resp. osobě oprávněné či povinné ze Smlouvy. V případě nesplnění kterékoliv povinnosti vyplývající z tohoto článku ani na opakovanou výzvu Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinnost Smlouvy v takovém případě končí doručením výpovědi v listinné podobě některému z Poskytovateli známých právních nástupců Zákazníka. Pro účely doručování takové výpovědi slouží poslední adresa právního nástupce Zákazníka, nesdělili-li právní nástupci Zákazníka k tomuto účelu Poskytovateli adresu jinou.
 5. Právní nástupce Zákazníka, na kterého přešla práva a povinnosti ze Smlouvy, je v souvislosti s úmrtím Zákazníka oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinnost Smlouvy v takovém případě končí doručením výpovědi v listinné podobě Poskytovateli.
 6. Právní nástupci Zákazníka odpovídají společně a nerozdílně za úhradu veškerých dluhů, jež v souvislosti s plněním Smlouvy na straně takového Zákazníka vznikly.

 

 1. 6.           Práva a povinnosti Poskytovatele
 1. Poskytovatel monitoruje, zpracovává a po dobu minimálně 3 (tří) měsíců archivuje komunikaci přijatou z Hardwaru Poskytovatele.
 2. Poskytovatel za účelem plnění svých povinností ze Smlouvy, poskytování Služby, jakož i k doložení obsahu sjednané Služby či pokynu Zákazníka, případně zlepšení kvality poskytovaných Služeb monitoruje (nahrává) veškerou komunikaci se Zákazníkem, resp. Kontaktními osobami. Záznamy takové komunikace budou uchovávány výhradně po dobu nezbytně nutnou k zajištění uvedeného účelu nahrávání, nejdéle však po dobu 3 (tří) let od skončení Smlouvy. Po uplynutí této doby budou zlikvidovány.
 3. Poskytovatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícím i technickými parametry, které budou umožňovat standardní užívání Zákazníkem.
 4. Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování Služeb z důvodu údržby serveru, jež je nezbytný pro poskytování systému, přičemž se zavazuje provádět údržbu serveru dle potřeby v době od 00:00 hodin do 6:00 hodin, pakliže tomuto nebrání provozní důvody.
 5. Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit poskytování Služeb z důvodu poruchy hardwarové nebo softwarové funkčnosti systému, nebo síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých je umístěn server, jež přímo ovlivňuje poskytování Služeb.
 6. Poskytovatel se zavazuje informovat Zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování Služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy a pokud by mělo být přerušeno poskytování Služeb v rozsahu větším než dvou hodin, předem tak, aby mohla být ze strany Zákazníka přijata nutná opatření.
 7. Poskytovatel je povinen o těchto skutečnostech informovat Zákazníka na elektronické adrese Zákazníkem určené v uživatelském účtu nebo zveřejněním na Webu.
 8. Plánované přerušení poskytování Služeb je Poskytovatel oprávněn provádět pouze v nezbytně nutné míře v případě, že je to možné především v nočních hodinách
 9. Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování Služeb, jež jsou způsobeny poruchou hardwarové nebo softwarové funkčnosti systému nutnou správou síťové infrastruktury, přerušením dodávky energií, haváriemi, rekonstrukcemi objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých je umístěn server.
 10. Poskytovatel se zavazuje vyvinout veškerou snahu, jež od něj lze spravedlivě požadovat, aby v nejkratším možném termínu zajistil poskytování Služeb.
 11. Poskytovatel je oprávněn, v případech, kdy uživatel prostřednictvím systému rozesílá zprávy se závadným obsahem, případně Poskytovatel má na základě dostupných informací důvodnou obavu z takovéhoto jednání nebo stavu, ihned a bez náhrady přerušit poskytování Služeb.

 

 1. 7.           Práva a povinnosti Zákazníka
 1. Zákazník uzavřením Smlouvy ubezpečuje Poskytovatele, že je oprávněn užívat Objekt.
 2. Zákazník uzavřením Smlouvy požaduje ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku zahájení poskytování Služby dle možností Poskytovatele bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy (tzn. v případě Zákazníka, který je spotřebitelem, již ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy uzavřené na dálku či mimo obchodní prostory).
 3. Zákazník se zavazuje:
 1. v dostatečném předstihu a není-li to možné, pak bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli veškeré změny údajů uvedených Poskytovateli v souvislosti s Aktivací nebo poskytováním Služby, nebo pro komunikaci se Zákazníkem (např. Registrované telefonní číslo);
 2. neprodleně oznámit Poskytovateli zničení či poškození Systému;
 3. o jakékoliv změně Korespondenční adresy neprodleně informovat Poskytovatele.
 1. Zákazník si je vědom, že pro spolehlivou funkci Systému je nutná jeho pravidelná roční kontrola Montážním partnerem. Zákazník se zavazuje udržovat na svůj náklad a odpovědnost Systému ve funkčním a provozuschopném stavu, zejména pak provádět za tím účelem předepsané nebo doporučené kontroly a zkoušky.
 2. Poskytovatel je pro účely provádění servisních prací oprávněn předat nezbytně nutné technické a provozní informace související s provozem Systému zákazníkem pověřenému Montážnímu partnerovi.
 3. Zákazník souhlasí s tím, že i po ukončení smluvního vztahu s Poskytovatelem je Poskytovatel oprávněn provozovat Systém Poskytovatele a sbírat data z Hardwaru Poskytovatele, který je instalován v Objektu. Zákazník je oprávněn současně s ukončením Smlouvy, nebo kdykoli po jejím ukončení, písemně oznámit Poskytovateli, že tento svůj souhlas odvolává.
 4. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Zákazník je povinen své přístupové údaje k Systému MoistureGuard uchovávat v tajnosti a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti odpovídá Zákazník za veškeré škody, které budou Poskytovateli nebo třetím stranám zneužitím jeho přístupových údajů způsobeny.
 6. Zákazník bere na vědomí, že systém MoistureGuard může obsahovat technické prostředky (Digital Rights Management – DRM), které zabraňují nezákonnému použití systému MoistureGuard v rozporu s těmito Podmínkami.

 

 1. 8.           Cenové a platební podmínky
 1. Cena za Službu poskytovanou Zákazníkovi je uvedena ve Smlouvě. Ceny některých Služeb, které nejsou poskytovány pravidelně, jsou uvedeny v doplňkovém ceníku, jehož aktuální znění je Zákazníkovi přístupné na Webu. Doplňkový ceník je Poskytovatel oprávněn kdykoliv změnit a uveřejnit příslušné změny na Webu nejméně jeden (měsíc) před jejich účinností.
 2. Cenu za poskytované Služby Zákazník hradí dopředu na příslušné kalendářní čtvrtletí, není-li Stranami sjednáno jinak.
 3. Podkladem Zákazníka pro zaplacení ceny Služby je faktura Poskytovatele zasílaná dle dohody Stran elektronickou formou na e-mailovou adresu Zákazníka.
 4. Zákazník je povinen uhradit fakturu ve výši v ní uvedené bezhotovostně na účet Poskytovatele, a to bezodkladně poté, kdy mu byla faktura doručena, není-li ve faktuře uvedena delší doba splatnosti.
 1. 9.           Ochrana osobních údajů
 1. Zákazník je povinen osobní údaje sdělované při uzavírání Smlouvy uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli jejich změnu.
 2. Poskytne-li Zákazník v souvislosti se Smlouvou Poskytovateli osobní údaje jiné osoby, odpovídá za to, že tak učinil s vědomím dotčeného subjektu údajů, na základě jeho informovaného souhlasu a že předtím splnil veškeré zákonné povinnosti uložené k jejich ochraně. Zákazník je dále povinen bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovatel jejich změnu.
 3. Další informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem jsou uvedeny v Zásadách. Zásady jsou dostupné na Webu.

 

 1. 10.        Práva z vadného plnění - reklamace, řešení sporů
 1. Poskytovatel je povinen poskytovat Zákazníkovi sjednanou Službu za podmínek, v kvalitě a v rozsahu uvedených ve Smlouvě, resp. Podmínkách, a zavazuje se pouze k činnostem sjednaným ve Smlouvě nebo Podmínkách. Poskytovatel odpovídá pouze za porušení povinnosti vykonat takto sjednané činnosti, a nikoliv za výsledek.
 2. V případě, že byla Služba vadně poskytnuta a provedení nápravy je možné, má Zákazník právo na bezplatnou nápravu, zejména na doplnění Služby nebo na poskytnutí náhradní Služby, nebo na přiměřenou slevu z ceny.
 3. Není-li provedení nápravy možné a Službu nelze kvůli vadě řádně užívat, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny Služby nebo od Smlouvy odstoupit. Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.
 4. Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím Služby věděl nebo vadu sám způsobil, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací a podkladů.
 5. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody, čeho lze však dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu, včetně náhrady škody.
 6. Záruční lhůta v případě Služby dodání a instalace MG činí 24 měsíců.

 

 1. Uplatnění reklamace
 1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci poskytnuté Služby (vadné plnění) nebo obdržené faktury - daňového dokladu, pokud tato neobsahuje náležitosti předepsané zákonem či je vystavena v rozporu se Smlouvou.
 2. Reklamaci faktury je Zákazník povinen uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co ji obdržel.
 3. Reklamaci vadného plnění je Zákazník povinen uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co mu byla Služba poskytnuta, a mohl vadu zjistit.
 4. Reklamace Zákazníka, který je spotřebitelem:
 1. Zákazník uplatňuje práva z vadného plnění u Poskytovatele zpravidla písemně, přičemž v oznámení uvede své údaje, vytýkanou vadu plnění, stejně tak právo z vadného plnění, jaké si zvolil (způsob vyřízení reklamace).
 2. Poskytovatel písemně potvrdí Zákazníkovi, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy vady (nápravy Služby) nebo jiné vyřízení reklamace a dobu jejího trvání, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
 3. Změna volby práva z vadného plnění bez souhlasu Poskytovatele je možná jen tehdy, žádal-li Zákazník opravu vady (nápravu Služby), která se ukáže být neodstranitelná.
 4. Poskytovatel je povinen ihned, nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci Zákazníka. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady včetně doby potřebné k vyžádání a poskytnutí součinnosti od třetích stran. Informaci o nutnosti odborného posouzení a vyžádání nebo poskytnutí součinnosti od třetích stran v této lhůtě sdělí Zákazníkovi.
 5. Reklamaci Zákazníka včetně odstranění vady (nápravy Služby), Poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů od uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel se Zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
 6. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění se prodlužuje o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Zákazník povinen si plnění převzít.
 7. Nebude-li reklamace vyřešena jiným způsobem nebo nedohodne-li se Poskytovatel se Zákazníkem jinak, budou Zákazníkovi vráceny zaplacené částky za reklamované Služby ve výši odpovídající přiměřené slevě z ceny Služeb nebo částky chybně vyúčtované s tím, že přeplatek nebo již zaplacené částky mohou být ze strany Poskytovatele započteny na úhradu pohledávek za Zákazníkem. V případě, že je dle platných daňových předpisů třeba vystavit opravný daňový doklad („dobropis“), jsou Strany povinny poskytnout si potřebnou součinnost ke splnění příslušných daňových povinností.
 8. U oprávněné reklamace náleží Zákazníkovi náhrada účelně vynaložených nákladů. Neuplatní-li však právo na náhradu těchto nákladů do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu (uplatnit reklamaci), nárok na náhradu nákladů ztrácí.
 1. Pokud Poskytovatel postupuje při vyřizování reklamací Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, obdobným způsobem, jako při vyřizování reklamací Zákazníků, kteří spotřebiteli jsou, neuznává tím, že tito Zákazníci mají všechna práva, která náleží pouze spotřebitelům.
 2. V případě Vyšší moci nebo nastanou-li na straně Zákazníka okolnosti, na jejichž základě Zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Poskytovatelem zabezpečené služby, nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
 3. Zákazník může své stížnosti a připomínky týkající se Smlouvy uplatnit telefonicky nebo písemně prostřednictvím kontaktních údajů Poskytovatele uvedených v čl. II. Podmínek. V případě, že má stížnost Zákazníka, který je spotřebitelem, obsahové náležitosti jako reklamace Služeb, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace podle Podmínek.

 

 1. Odpovědnost Stran, omezení odpovědnosti
 1. Zákazník si je vědom, že poskytování Služeb souvisejících s přenosem Signálů ze Zařízení, je závislé především na řádném přenosu takových Signálů, který ovšem sestává ze spolupůsobení více nezávislých procesů, služeb a zařízení, které nejsou vždy v dispozici Poskytovatele.
 2. S ohledem na tuto povahu Služeb tak veškeré závazky, prohlášení a ujištění Poskytovatele jsou vykládány a aplikovány výhradně k těm procesům, službám a zařízením, které jsou v jeho dispozici, a nikoliv ve vztahu k procesům, službám a zařízením, jež jsou mimo dispozici Poskytovatele, zejm.:
 1. procesům a službám doprovázejícím či umožňujícím vysílání Signálu ze Zařízení
 2. GSM/GPRS sítím, internetu a jim obdobným, jejich kvalitě a funkčnosti,
 3. komponentám v LAN sítích, jejich kvalitě a funkčnosti; a
 4. hardwarovému a softwarovému vybavení mimo sféru dispozice Poskytovatele.
 1. 12.3     V případě, že Poskytovatel poruší jakoukoliv svou povinnost v souvislosti s plněním Smlouvy, a Zákazníkovi z takového jednání vznikne škoda, jejíž náhrada není kryta pojištěním Zákazníka, je odpovědnost Poskytovatele za vznik škody omezena částkou […]. Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk a nepřímé škody s výjimkou škod způsobených úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

 1. Poskytovatel neodpovídá za škodu vůči Zákazníkovi vzniklé Zákazníkovi porušením povinnosti ze Smlouvy či ze zákona Poskytovatelem v důsledku Vyšší moci.
 2. Poskytovatel neodpovídá za výpadky podpůrných služeb třetích osob souvisejících s poskytováním Služby (např. nefunkčnost GSM/GPRS a obdobných sítí a telekomunikačních tras, poruchy a výpadky sítě internet) a za případnou škodu, která v důsledku těchto skutečností Zákazníkovi vznikla.
 3. Zákazník souhlasí s tím a potvrzuje, že přístup a využívání Systému MoistureGuard je poskytované Poskytovatelem bez výslovné nebo implikované záruky jakéhokoliv druhu a Poskytovatel neposkytuje jakékoliv výslovné nebo implikované prohlášení nebo záruky, především ne záruky jeho vhodnosti pro konkrétní účel. Poskytovatel nijak nezaručuje, že funkce, které obsahuje Systém MoistureGuard, budou vyhovovat požadavkům Zákazníka.

 

 1. Zákazník přebírá úplnou zodpovědnost a riziko za výběr Služeb pro dosažení jím zamýšlených výsledků, za jejich využívání a výsledky, které se systémem MoistureGuard dosáhne.
 2. Zákazník je povinen vyrozumět Poskytovatele písemně o vzniku škody a uplatnit nárok na její náhradu bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce od vzniku škody.
 3. Zákazník se zavazuje v případě vzniku škody vynaložit ve vztahu k Poskytovateli, případně pojišťovně, u které má sjednáno Poskytovatel pojištění své odpovědnosti za škodu, veškerou součinnost potřebnou pro posouzení příčin vzniku škody, výše škody a následně pro likvidaci pojistné události.
 4. Zákazník je u jím čerpané Služby odpovědný zejména za:
 1. zajištění přístupu Systému MG k příslušné přenosové síti, resp. internetu pro plně funkční přenos signálů do monitorovacího systému.
 2. zajištění plnohodnotného provozu Systému MG (zejména jeho napájení elektrickou energií a záložního zdroje).

 

 1. 13.        Změna Podmínek
 1. Poskytovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu Podmínky z důvodu rozumné potřeby (zejména z důvodu rozšíření poskytovaných Služeb vč. doprovodných, změny technologie použité k nebo při poskytování Služeb, z důvodu optimalizace poskytování Služeb, změny cen nebo podmínek plnění třetí strany využívané Poskytovatelem při poskytování Služeb, změny právních předpisů upravujících poskytování Služeb či regulujících navazující oblasti, nebo změny v jejich výkladu, resp. v rozhodovací praxi dotčených orgánů) změnit.
 2. Změnu je Poskytovatel povinen předem oznámit Zákazníkovi, a to buď prostřednictvím e-mailu, faktury, účtu Zákazníka v Zákaznické zóně nebo na Korespondenční adresu, a zároveň uveřejnit nové znění Podmínek, které nahrazuje předchozí znění, na Webu nejpozději 3 (tři) měsíce před nabytím jejich účinnosti s výjimkou změn provedených z důvodu změny právních předpisů nebo souvisejících s rozšířením poskytovaných služeb, které mohou nabýt účinnosti i dříve, nejdříve však okamžikem oznámení Zákazníkovi způsobem uvedeným v Podmínkách.
 3. Zákazník je povinen se se změnou Podmínek seznámit bez zbytečného odkladu od obdržení oznámení Poskytovatele o změnách Podmínek. Zákazník má právo změny před nabytím jejich účinnosti  odmítnout, a to písemnou výpovědí Smlouvy s tím, že výpovědní doba je 30 (třicet) dní, její běh počíná doručením výpovědi Poskytovateli.
 4. Pokud Zákazník nevypoví písemně Smlouvu ve smyslu předchozího odstavce, platí, že navrhovanou změnu Podmínek k datu jejich účinnosti přijal.

 

 1. Rozhodné právo

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě překladu Smlouvy do jiného jazyka je rozhodující české znění.

Smlouva a související otázky se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, předpisy o ochraně spotřebitele, a dalšími právními předpisy České republiky v platném znění. Případné soudní spory mezi Stranami řeší příslušné obecné soudy České republiky.

Cookies

V SENZOMATIC používáme cookies a další technologie, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost a zprostředkovali personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Za tímto účelem shromažďujeme informace o uživatelích, jejich chování a zařízeních. Kliknutím na „Souhlasím“ výše zmíněné přijímáte a souhlasíte s tím, že tyto informace budeme sdílet s třetími stranami, např. našimi obchodními partnery.

Cookies

V SENZOMATIC používáme cookies a další technologie, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost a zprostředkovali personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Za tímto účelem shromažďujeme informace o uživatelích, jejich chování a zařízeních. Kliknutím na „Souhlasím“ výše zmíněné přijímáte a souhlasíte s tím, že tyto informace budeme sdílet s třetími stranami, např. našimi obchodními partnery.